http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/porady/91.html

Porady - FAQ

Gminy zagrożone

Gminy zagrożone

Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 stycznia 2001 roku w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym

§ 2;

... w powiatach (gminach) wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia stosuje się instrumenty ekonomiczno-finansowe oraz preferencje przewidziane w:

  1. ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 oraz z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324) - dla gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,
  2. ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324) - dla podatników używających środków trwałych w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym albo zagrożonych recesją i degradacją społeczną,
  3. ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr
  4. poz. 27) - dla podatników używających środków trwałych albo korzystających z ulg uczniowskich w gminach o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo zagrożonych recesją i degradacją społeczną.

Opracowano na podstawie www.praca.gov.pl

Grafika : drukuj / nie drukuj