http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/porady/85.html

Porady - FAQ

Jakie świadczenia przysługują bezrobotnym z Funduszu Pracy?

Jakie świadczenia przysługują bezrobotnym z Funduszu Pracy?

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się  w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

 1. Nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na utworzone dodatkowe miejsca pracy oraz
   
 2. W okresie 18 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

  a. był zatrudniony i osiągnął wynagrodzenie w kwocie co najmniej najniższego wynagrodzenia; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
  b. wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, jeśli osiągnął z tego tytułu dochodów w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia,
  c. wykonywał pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, jeśli wysokość wynagrodzenia, od którego była odprowadzana składka ubezpieczeniowa była nie niższa niż minimalne wynagrodzenie,
  d. opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, jeśli wysokość wynagrodzenia, od którego była odprowadzana składka ubezpieczeniowa była nie niższa niż minimalne wynagrodzenie,
  e. wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, jeśli wysokość wynagrodzenia, od którego była odprowadzana składka ubezpieczeniowa była nie niższa niż minimalne wynagrodzenie,
  f. wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), będąc członkiem tej spółdzielni, jeżeli wysokość wynagrodzenia, od którego była odprowadzana składka ubezpieczeniowa była nie niższa niż minimalne wynagrodzenie,
  g. opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem za granicą u pracodawcy zagranicznego.

  2.1.Do wymaganego okresu 365 dni zalicza się również okresy:
  - zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej,
  - urlopu wychowawczego,
  - pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego oraz przypadającego bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia , wykonywania albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jeśli podstawę wymiaru tych zasiłków stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.
  - także okresy nie wymienione wyżej, za które opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składki stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie oraz
  - okres, za który przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy.
   
 3. Prawo do zasiłku przysługuje także bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanych w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeśli suma okresów zatrudnienia, podlegających ubezpieczeniu w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności , wynosiła co najmniej 365 dni. W przypadku pozbawiania wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.

Grafika : drukuj / nie drukuj