http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/porady/80.html

Porady - FAQ

Utrata statusu bezrobotnego

Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego gdy:

 1. nie spełnia warunków określonych w rozdziale II,
 2. otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej (art. 33 ust. 4 pkt 2 ustawy), albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 3. otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 4. odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie (art. 33 ust. 4 pkt. 3 ustawy),
 5. z własnej winy przerwała szkolenie, staż, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,(art. 33 ust.4 pkt.7 ustawy)
 6. po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie,(art. 33 ust.4 pkt.8 ustawy)
 7. Pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych,(art. 33 ust.4 pkt. 9 ustawy)
 8. nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy w skutek choroby na druku ZUS ZLA (art.33 ust.4 pkt.10 ustawy)
 9. z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego,(art.33 ust.4 pkt. 11)
 10. rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisała kontrakt socjalny, (art.33 ust 4 pkt. 2b ustawy)
 11. nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa , (art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy),
 12. nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w terminie o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, (tj. w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (art. 33 ust. 4 pkt 4a i art. 73 ust. 2a ustawy)
 13. złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego (art. 33 ust. 4 pkt 6 ustawy)

Grafika : drukuj / nie drukuj