http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/porady/78.html

Porady - FAQ

Obowiązki bezrobotnego

Obowiązki bezrobotnego

1. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. (art. 33 ust. 3 ustawy)- por. rozdział III pkt 4).

2. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem sytuacji gdy powodem nie ukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (art. 41 ust. 6 ustawy). Osoba skierowana na szkolenie ma obowiązek niezwłocznie przedstawić we właściwym powiatowym urzędzie pracy świadectwo lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

3. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (art. 74 ustawy). Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł (art. 119 ust. 2 ustawy).

4. Bezrobotny obowiązany jest do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodu. W razie nie dokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenie z tytułu bezrobocia przysługują od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych dokumentów (art. 75 ust. 6 ustawy).

5. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest zobowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (art. 76 ust. 1 ustawy). Za nienależnie pobrane świadczenie uważa się:

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 76 ust. 6 ustawy).

6. Osoba, która ma zamiar zmienić miejsce zameldowania lub pobytu, informuje powiatowy urząd pracy w którym jest zarejestrowana o terminie tej zmiany, składa wniosek o przesłanie odpisów karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zameldowania lub pobytu (§ 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.)

7. W przypadku zmiany przez bezrobotnego pobierającego zasiłek miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania. (art. 73 ust. 2 a)

8. Osoba, która zmieniła miejsce zameldowania lub miejsce pobytu zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu (§ 5 ust. 2 rozp. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.)

9. W przypadku niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego oraz dostarczyć to zaświadczenie niezwłocznie po ustaniu przyczyn niezdolności do pracy (§ 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 październik 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego – Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2222, z późn. zm.).

10. Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do podjęcia pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego (art. 75 ust. 3 ustawy).

11. Bezrobotny, który nabył w Rzeczpospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa z którym Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń (art. 75 ust. 4 i art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy).

Grafika : drukuj / nie drukuj