http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/porady/77.html

Porady - FAQ

Kto może być bezrobotnym?

Kto może być bezrobotnym?

O status osoby bezrobotnej ubiegać się może:

1. Obywatel polski zamieszkały w Polsce, poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych,

2. Cudzoziemiec zamierzający wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. osoba: będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należącego do UE, obywatel państwa nie będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadający w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, posiadający w Rzeczpospolitej zezwolenie na osiedlenie się, posiadający w Rzeczpospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, posiadający w Rzeczpospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13.06.2003 o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r. nr. 234 poz. 1694, oraz z 2007r. nr 120 poz. 818 nr 165 poz. 1170), posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt tolerowany lub korzystający z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej której udzielono ochrony w Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec – członek rodziny obywatela polskiego o ile jest nie zatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia conajmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy; nie uczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jedn. Dz. U. z 2008r Nr 69, poz 415 z późn. zm.)

Grafika : drukuj / nie drukuj