http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/porady/75.html

Porady - FAQ

Jak przebiega rejestracja?

Jak przebiega rejestracja?

Bezrobotny zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany - do powiatowego urzędu pracy na którego obszarze działania przebywa (§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.). Poszukujący może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy (§ 2 ust. 2 rozp. ww.) Osoba, która nie jest zameldowana, lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji jako bezrobotna składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna (§ 2 ust. 3 rozp. ww.).

 1. REJESTRACJA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NASTĘPUJE PO PRZEDSTAWIENIU PRZEZ TE OSOBY DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA ICH STATUSU I UPRAWNIEŃ (art. 33 ust. 2 ustawy), i poświadczeniu przez bezrobotnego, poszukującego pracy, własnoręcznym podpisem zgodności danych i oświadczeń zamieszczonych w KARCIE REJESTRACYJNEJ (§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.).
   
 2. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana w terminie 7 dni do informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej (§ 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.).
   
 3. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
  1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (§ 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.).
  2. Dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły, albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia (§ 3 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.).
  3. Świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień (§ 3 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.)
  4. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada (§ 3 ust. 1 pkt 4 § Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.).
  5. Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów o których mowa w pkt 4 ppkt 1-4, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności (§ 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.).
    
 4. Powiatowy urząd pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 1-3 i 5, lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się (§ 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.).
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów (§ 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.).

Grafika : drukuj / nie drukuj