http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/porady/100.html

Porady - FAQ

Najczęściej zadawane pytania :

1. Kiedy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Do rejestracji można przyjść najwcześniej dzień po ustaniu zatrudnienia, utracie prawa do renty, wykreśleniu działalności gospodarczej z ewidencji. Na dzień rejestracji muszą być spełnione wszystkie warunki osoby bezrobotnej określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna, jeśli ma się zawieszoną działalność gospodarczą?

Nie, osoba bezrobotna na dzień rejestracji musi mieć wykreśloną działalność z ewidencji podmiotów gospodarczych.

3. Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna będąc na zasiłku chorobowym?

Nie, osoba bezrobotna na dzień rejestracji nie może przebywać na zasiłku chorobowym, macierzyńskim czy też świadczeniu rehabilitacyjnym.

4. Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna w czasie odszkodowania
w związku ze skróconym okresem wypowiedzenia?

Tak, jednakże prawo do zasiłku będzie przysługiwało dopiero po okresie odszkodowania i zasiłek będzie pomniejszony o okres wypłaconego odszkodowania.

5. Czy należy się dodatek aktywizacyjny osobie bezrobotnej, która podejmie pracę u pracodawcy, u którego była zatrudniona bezpośrednio przed zarejestrowaniem w PUP?

Nie, dodatek aktywizacyjny w takim przypadku nie przysługuje

6. Kiedy i na jaki okres przysługuje dodatek aktywizacyjny?
Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:
1. Przypadek: w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;
2. Przypadek: z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

W przypadku pierwszym dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
Natomiast w drugim przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku
przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek.


7. Kiedy osoba bezrobotna straci status podejmując działalność gospodarczą - czy z datą wpisu do ewidencji czy też z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej?

Osoba bezrobotna traci status z dniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

8. Czy po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?

Niestety nie. Podstawę składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej musi stanowić kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.


9. Czy po przerwaniu okresu pobierania zasiłku podjęciem zatrudnienia
na 3 miesiące będzie przysługiwał ponownie zasiłek dla bezrobotnych i na jaki okres? Kiedy należy się zarejestrować i jakie przedłożyć dokumenty do ponownej rejestracji?

Zasiłek po krótkotrwałym zatrudnieniu będzie przysługiwał po warunkiem, że ponowna rejestracja nastąpi do 14 dni od daty zakończenia umowy. Prawo do zasiłku będzie przysługiwało na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utrata statusu bezrobotnego.
Przykład: Osoba jest uprawniana do 6 miesięcznego zasiłku dla bezrobotnych. Pobrała 2 miesiące zasiłku i poszła na 6 miesięcy do pracy. Przy kolejnej rejestracji nabywa prawo do zasiłku na okres 4 miesięcy.

Do kolejnej rejestracji należy przedłożyć tylko wypełniona kartę rejestracyjną i ostanie świadectwo pracy.


10. Jak są wypłacane i naliczane zasiłki dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany w okresach miesięcznych z dołu tj. po upływie danego miesiąca. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od długości okresu uprawniającego do zasiłku (ogólnego stażu pracy) i wynosi:
80% zasiłku podstawowego w przypadku stażu pracy do 5 lat
100% zasiłku w przypadku stażu pracy od 5 lat do 20 lat
120% zasiłku podstawowego w przypadku stażu powyżej 20 lat

11. Jak i kiedy powiadomić urząd pracy o podjęciu pracy?

Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

12. Jaki przysługuje zasiłek dla osoby, która ma 52 lata i 25 letni staż pracy, a została zwolniona przez zakład pracy. Od kiedy i na jaki okres przysługuje prawo do zasiłku?

Zasiłek przysługuje po 7 dniach od daty rejestracji w wysokość 120% zasiłku dla bezrobotnych
na okres 12 miesięcy.

Grafika : drukuj / nie drukuj