http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:3118.html

Aktualności

Dotacja dla bezrobotnych 2020

2020-02-07

Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o dotację zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.„Dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej", które odbędzie się dnia 4 lutego 2020 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie w sali Pracowni Rozwoju Zawodowego.

 

Termin składania wniosków:

 

od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r.

 

 

Terminy rozpatrywania wniosków

 

30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

 

Maksymalna wysokość dotacji o jaką można wnioskować

 

20.000 zł. brutto

 

Miejsce składania wniosków

 

biuro podawcze Powiatowego Urzędu Pracy w  Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5 (parter) w godz: 7-15

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

 

Tryb rozpatrywania wniosków

 

Wnioski będą rozpatrywane na zasadach ustalonych w regulaminie w sprawie przyznawania środków na  podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu.

Złożone wnioski finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

O dotację mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie jako bezrobotne, które do tej pory nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej i nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania zakończyły działalność gospodarczą w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 77 4489947, lub osobiście w siedzibie PUP w Nysie ul. Słowiańska 19, II piętro pok. 20.

 

Załączniki:

  1. Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (obowiązkowy załącznik do wniosku)

  1. Regulamin w sprawie przyznawania środków na  podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie

Grafika : drukuj / nie drukuj