Dzisiaj mamy: 22 styczeń 2019 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Praca w Zakładzie Karnym w Nysie

2018-05-11

Zakład Karny w Nysie
ogłasza nabór na funkcjonariusza Służby Więziennej
na stanowisko strażnika działu ochrony

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z  2017  r. poz. 631 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z  2010 r. Nr 186, poz. 1247)

I. Liczba osób przewidzianych do przyjęcia: 1 osoba

Planowany termin przyjęcia do służby: 2018 rok

II. Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • osoba dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • posiadanie wykształcenia minimum średniego,
 • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby.

III. Wymagane dokumenty:

 • podanie kierowane do dyrektora jednostki o przyjęcie do służby,
 • Curriculum Vitae (CV)
 • ankieta personalna (do pobrania ze strony http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej lub załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.09.2010 r. - Dz.U. Nr 186, poz. 1247),
 • świadectwa pracy lub służby (kserokopie),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie),
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
 • odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa (kserokopie),
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia książeczki wojskowej – strony: ze zdjęciem, wpisem o przydatności do WKU, z kategorią zdrowia, terminem odbywania służby wojskowej, z wpisem o przeniesieniu do rezerwy lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień stwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • 1 aktualna fotografia.

IV. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata składa się z następujących etapów:

 • oceny złożonych dokumentów,
 • przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,
 • testu sprawności fizycznej kandydata,
 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,
 • sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,
 • zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony po weryfikacji dokumentów w terminie późniejszym, o czym osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego, nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH USTALONO NA OKRES
od  dnia   08  maja  2018  roku   do  dnia   15  maja  2018  roku.

Informacji udziela Dział Kadr Zakładu Karnego w Nysie tel. 77 4332471 wew. 317 lub 269. Dokumentację proszę nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) lub w sekretariacie Zakładu Karnego w Nysie  ul. Kościuszki 4a, 48 – 300 Nysa.

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Mateusz Zyzak 2018-05-11 08:09:35 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl