http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/Rok 2011.html

Fundusz Pracy


 

Program  – „Aktywni na start”.

Głównym celem programu jest wyrównywanie szans, tworzenie warunków do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, które zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Program skierowany jest do osób bezrobotnych spełniających przynajmniej dwa warunki określone w art. 49 ustawy.
Okres realizacji: 01.06.2012 – 31.12.2012 r.
Całkowity budżet: 112 600 zł
Programem zostanie objętych 10 osób.

Działania:

  Program specjalny – „Moje pierwsze doświadczenie”.

Głównym celem programu jest kompleksowe wsparcie, aktywizacja zawodowa i zatrudnienie  uczestników z  uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.; osób długotrwale bezrobotnych  bez doświadczenia zawodowego a także podjęcie zatrudnienia przez 10 uczestników programu.

Okres realizacji: 02.04.2012 – 31.12.2012 r.
Całkowity budżet: 224 150 zł

Działania:

Uczestnicy programu – 15 osób, przejdzie następujące działania w programie:

  Program  – „STER NA PRACĘ”

Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Głównym celem programu jest aktywizacja zawodowa oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Okres realizacji: 01.09.2012 – 28.02.2013 r.
Całkowity budżet: 983 000 zł
Programem zostanie objętych 190 osób.

Działania skierowane do uczestników programu:

 


 

Program  – „WIEDZA, DOŚWIADCZENIE, ZATRUDNIENIE”.

Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Głównym celem programu jest wyrównywanie szans  i zwiększenie  konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Okres realizacji: 01.09.2012 – 28.02.2013 r.
Całkowity budżet: 983 000 zł
Programem zostanie objętych 190 osób.

Działania skierowane do uczestników programu:

 


 

Program „PRZEŁAM BARIERY”

Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Głównym celem programu jest aktywizacja zawodowa i zatrudnienie  osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

Okres realizacji: 01.09.2012 – 28.02.2013 r.
Całkowity budżet: 491 609,68 zł.
Programem zostanie objętych 47 osób.

Działania skierowane do uczestników programu:

 

 Program specjalny – „DOGONIĆ JUTRO”.

 

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych bez wykształcenia a także podjęcie zatrudnienia przez 8 uczestników programu.

 Okres realizacji: 02.04.2012 – 31.12.2012 r.

Całkowity budżet: 167 296 zł
Uczestnicy programu – 14 osób.

 Działania skierowane do uczestników programu:

 

 

 REGULAMIN PROGRAMU

 

   Program „STOP POWODZI II”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w 2011 roku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu: „Stop powodzi II” w wysokości: 386 400,00 zł. Program związany był z aktywizacją osób na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe. W ramach programu 113 zostało zatrudnionych na robotach publicznych. Głównie były to osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na wsi, nieposiadające kwalifikacji lub o niskich i nieprzydatnych kwalifikacjach.

Program „Carpe diem – chwytaj dzień”

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w 2011 roku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu: „Carpe diem – chwytaj dzień” w wysokości: 328 200,00 zł. Projektem zostało objętych 89 osób w wieku 45/50+. Dodatkowo były to osoby długotrwale bezrobotne, bez wykształcenia średniego, nieposiadające kwalifikacji zawodowych lub o niskich i nieprzydatnych kwalifikacjach. W ramach programu wprowadzono formy łączone co oznacza, że część z 30 osób które korzystały z pięciodniowego kursu inspiracji pod tytułem: „Wydobądź swoje atuty i umiejętności zawodowe” przeprowadzonego przez doradcę zawodowego, zostało zatrudnionych w ramach prac subsydiowanych tj. prace interwencyjne – 19 osób i roboty publiczne – 42 osoby. Ze staży zawodowych skorzystało 20 os., a  8 osób uczestniczyło w kursie pt.: „ABC komputera i Internetu”, w celu nabycia umiejętności związanych z rozwojem nowych technologii.

Program specjalny „PRACA ŁĄCZY POKOLENIA”

Program adresowany jest do 345 osób długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP Nysa przez co najmniej rok w okresie ostatnich 2 lat) w wieku powyżej 50 lub poniżej 25 lat.

Głównym celem programu jest aktywizacja i doprowadzenie do zatrudnienia jego uczestników poprzez objęcie ich odpowiednio dobranymi formami wsparcia.

Program zakłada realizację różnych form, tj.:

Uczestnicy programu otrzymają również zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium w okresie uczestnictwa programie.

 

Okres realizacji programu: 04.07.2011 – 31.12.2011

Koszt projektu ogółem: 3.045.550,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie (II piętro, pok. 22, tel. 077 4489928 lub pok. 25, tel. 77 448 99 19)

 

 

Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych po 50 roku życia.

 

Głównym celem programu jest aktywizacja zawodowa oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych po 50 roku życia.

 Okres realizacji: 01.03.2013 – 31.12.2013 r.

Całkowity budżet: 674 000 zł
Programem zostaną objęte 123 osoby.

Działania skierowane do uczestników programu:

 

 

 


 

Program specjalny – „Starszaki na plus”.

Głównym celem programu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i konkurencyjności na rynku pracy 43 osób bezrobotnych poprzez zastosowanie wobec nich kompleksowego wsparcia.
Programem objęte zostały 43 osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia , z wykształceniem najwyżej średnim, bez kwalifikacji zawodowych lub których kwalifikacje zostały ocenione jako nieprzydatne na rynku pracy.

Okres realizacji: 28.05.2012 – 31.03.2013 r.
Całkowity budżet: 807 249 zł
Uczestnicy programu – 43 osoby.

Działania skierowane do uczestników programu:

Uczestnicy programu otrzymają również zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium w okresie uczestnictwa programie.

 REGULAMIN PROGRAMUGrafika : drukuj / nie drukuj