Dzisiaj mamy: 5 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Fundusz Pracy


 

Program  – „Aktywni na start”.

Głównym celem programu jest wyrównywanie szans, tworzenie warunków do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, które zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Program skierowany jest do osób bezrobotnych spełniających przynajmniej dwa warunki określone w art. 49 ustawy.
Okres realizacji: 01.06.2012 – 31.12.2012 r.
Całkowity budżet: 112 600 zł
Programem zostanie objętych 10 osób.

Działania:

 • prace interwencyjne – 2 os.
 • doposażenie stanowiska pracy – 5 os.
 • roboty publiczne – 2 os.
 • staże zawodowe -  1 os.

  Program specjalny – „Moje pierwsze doświadczenie”.

Głównym celem programu jest kompleksowe wsparcie, aktywizacja zawodowa i zatrudnienie  uczestników z  uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.; osób długotrwale bezrobotnych  bez doświadczenia zawodowego a także podjęcie zatrudnienia przez 10 uczestników programu.

Okres realizacji: 02.04.2012 – 31.12.2012 r.
Całkowity budżet: 224 150 zł

Działania:

Uczestnicy programu – 15 osób, przejdzie następujące działania w programie:

 • grupowe poradnictwo zawodowe z zakresu - „Zarządzanie sobą podczas poszukiwania pracy”,
 • wyjazdowe (5 dni) szkolenie z autoprezentacji,
 • coaching,
 • szkolenie zawodowe z zakresu obsługi komputera, programu SUBIEKT, kas fiskalnych, czytniki kart,
 • staże zawodowe,
 • refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy.

  Program  – „STER NA PRACĘ”

Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Głównym celem programu jest aktywizacja zawodowa oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Okres realizacji: 01.09.2012 – 28.02.2013 r.
Całkowity budżet: 983 000 zł
Programem zostanie objętych 190 osób.

Działania skierowane do uczestników programu:

 • prace interwencyjne – 35 os.
 • doposażenie stanowiska pracy – 7 os.
 • roboty publiczne – 8 os.
 • staże zawodowe -  106 os
 • szkolenia  - 25 os.
 • podejmowanie działalności gospodarczej – 9 os.

 


 

Program  – „WIEDZA, DOŚWIADCZENIE, ZATRUDNIENIE”.

Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Głównym celem programu jest wyrównywanie szans  i zwiększenie  konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Okres realizacji: 01.09.2012 – 28.02.2013 r.
Całkowity budżet: 983 000 zł
Programem zostanie objętych 190 osób.

Działania skierowane do uczestników programu:

 • prace interwencyjne – 35 os.
 • doposażenie stanowiska pracy – 7 os.
 • roboty publiczne – 8 os.
 • staże zawodowe -  106 os.
 • szkolenia  - 25 os.
 • podejmowanie działalności gospodarczej – 9 os.

 


 

Program „PRZEŁAM BARIERY”

Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Głównym celem programu jest aktywizacja zawodowa i zatrudnienie  osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • bezrobotnych długotrwale,
 • bezrobotnych po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
 • bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.

Okres realizacji: 01.09.2012 – 28.02.2013 r.
Całkowity budżet: 491 609,68 zł.
Programem zostanie objętych 47 osób.

Działania skierowane do uczestników programu:

 • szkolenia – 6 os.
 • staże 26 os.
 • prace interwencyjne 8 os.
 • roboty publiczne 2 os.
 • refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy  2 os.
 • podejmowanie działalności gospodarczej 3 os.

 

 Program specjalny – „DOGONIĆ JUTRO”.

 

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych bez wykształcenia a także podjęcie zatrudnienia przez 8 uczestników programu.

 Okres realizacji: 02.04.2012 – 31.12.2012 r.

Całkowity budżet: 167 296 zł
Uczestnicy programu – 14 osób.

 Działania skierowane do uczestników programu:

 

 • warsztaty „Gotowość do zmian”,
 • warsztaty z kompetencji informatycznych ( 11 osób)
 • szkolenia zawodowe ( 11 osób)
 • staże zawodowe ( 10 osób)
 • prace interwencyjne ( 1 osoba),
 • refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy ( 1 osoba).

 

 REGULAMIN PROGRAMU

 

   Program „STOP POWODZI II”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w 2011 roku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu: „Stop powodzi II” w wysokości: 386 400,00 zł. Program związany był z aktywizacją osób na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe. W ramach programu 113 zostało zatrudnionych na robotach publicznych. Głównie były to osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na wsi, nieposiadające kwalifikacji lub o niskich i nieprzydatnych kwalifikacjach.

Program „Carpe diem – chwytaj dzień”

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w 2011 roku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu: „Carpe diem – chwytaj dzień” w wysokości: 328 200,00 zł. Projektem zostało objętych 89 osób w wieku 45/50+. Dodatkowo były to osoby długotrwale bezrobotne, bez wykształcenia średniego, nieposiadające kwalifikacji zawodowych lub o niskich i nieprzydatnych kwalifikacjach. W ramach programu wprowadzono formy łączone co oznacza, że część z 30 osób które korzystały z pięciodniowego kursu inspiracji pod tytułem: „Wydobądź swoje atuty i umiejętności zawodowe” przeprowadzonego przez doradcę zawodowego, zostało zatrudnionych w ramach prac subsydiowanych tj. prace interwencyjne – 19 osób i roboty publiczne – 42 osoby. Ze staży zawodowych skorzystało 20 os., a  8 osób uczestniczyło w kursie pt.: „ABC komputera i Internetu”, w celu nabycia umiejętności związanych z rozwojem nowych technologii.

Program specjalny „PRACA ŁĄCZY POKOLENIA”

Program adresowany jest do 345 osób długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP Nysa przez co najmniej rok w okresie ostatnich 2 lat) w wieku powyżej 50 lub poniżej 25 lat.

Głównym celem programu jest aktywizacja i doprowadzenie do zatrudnienia jego uczestników poprzez objęcie ich odpowiednio dobranymi formami wsparcia.

Program zakłada realizację różnych form, tj.:

 • współpraca z doradcą zawodowym w celu przygotowania Indywidualnego Planu Rozwoju;
 • warsztaty: szukam pracy, kreowania wizerunku oraz z kompetencji informatycznych dla osób powyżej 50 roku życia w ramach Akademii
 • warsztaty: szukam pracy, savoir-vivre i kreowania wizerunku oraz pracownia talentów i umiejętności dla osób poniżej  25 roku życia w ramach Akademii młodych MAKS – Młodzi, Aktywni, Kreatywni, Samodzielni;
 • warsztaty intermentoringu,
 • szkolenia zawodowe lub szkolenia zawodowe połączone z modułem języka obcego branżowego,
 • przyuczenie do pracy dorosłych,
 • staże zawodowe,
 • prace interwencyjne,
 • premia za podjęcie pracy (tzw. „pracusiowe”) w trakcie trwania programu specjalnego.

Uczestnicy programu otrzymają również zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium w okresie uczestnictwa programie.

 

Okres realizacji programu: 04.07.2011 – 31.12.2011

Koszt projektu ogółem: 3.045.550,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie (II piętro, pok. 22, tel. 077 4489928 lub pok. 25, tel. 77 448 99 19)

 

 

Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych po 50 roku życia.

 

Głównym celem programu jest aktywizacja zawodowa oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych po 50 roku życia.

 Okres realizacji: 01.03.2013 – 31.12.2013 r.

Całkowity budżet: 674 000 zł
Programem zostaną objęte 123 osoby.

Działania skierowane do uczestników programu:

 

 • prace interwencyjne – 35 os.
 • roboty publiczne – 88 os.

 

 


 

Program specjalny – „Starszaki na plus”.

Głównym celem programu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i konkurencyjności na rynku pracy 43 osób bezrobotnych poprzez zastosowanie wobec nich kompleksowego wsparcia.
Programem objęte zostały 43 osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia , z wykształceniem najwyżej średnim, bez kwalifikacji zawodowych lub których kwalifikacje zostały ocenione jako nieprzydatne na rynku pracy.

Okres realizacji: 28.05.2012 – 31.03.2013 r.
Całkowity budżet: 807 249 zł
Uczestnicy programu – 43 osoby.

Działania skierowane do uczestników programu:

 • indywidualna współpraca z doradcą zawodowym,
 • warsztaty pn.”Skuteczna komunikacja”,
 • warsztaty pn. „Praca zespołowa – współdziałanie”,
 • warsztaty autoprezentacji w kontakcie z pracodawcą,
 • indywidualne spotkania z psychologiem (23 os.),
 • warsztaty wyjazdowe „Zaakceptuj siebie” (20 os.),
 • szkolenie z kompetencji informatycznych (43 os.),
 • szkolenie z podstawowych zagadnień prawa pracy i redagowania pism (43 os.),
 • szkolenia zawodowe (43 osoby),
 • staże zawodowe (20 osób),
 • prace interwencyjne (5 osób),
 • refundacja kosztów doposażenia /wyposażenia stanowiska pracy (18 os.),
 • premia dla pracodawców za zatrudnienie osób objętych programem na okres min. 3 miesięcy po stażu i racach interwencyjnych.

Uczestnicy programu otrzymają również zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium w okresie uczestnictwa programie.

 REGULAMIN PROGRAMUWydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Maciej Krzysik 2015-03-24 07:17 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl