http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/Projekty_wspolfinansowane_z_UE1.html

Projekty współfinansowane z UE

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER

Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnctwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego - RPO WO 2014-2020

 

Realizacja RPO WO 2014-2020 przyczynić się ma do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz poprawy jakości życia w wielokulturowym regionie opolskim.

  

 

Eures-T Beskydy - EaSI

Główne cele, to m.in. dostarczanie i wymiana informacji oraz porad nt. ofert pracy i podań o pracę, jak również warunków życia i pracy i innych odpowiednich informacji związanych z rynkami pracy w regionie transgranicznym, przyczynianie się do rozwoju przepływu tych informacji poprzez bezpośrednie i regularne kontakty pomiędzy doradcami EURES w regionie, przygotowywanie i utrzymywanie zestawienia nt. możliwości szkoleń zawodowych w regionie (objętym partnerstwem) oraz przyczynianie się do dalszego rozwoju takich możliwości szkoleniowych, przyczynianie się oraz rozwój projektów mających na celu poprawę sytuacji na rynkach pracy regionów transgranicznych, włączając w to współpracę z innymi odpowiednimi programami.

 

Grafika : drukuj / nie drukuj