Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Zatrudnianie cudzoziemców

 

 Zasady rejestracji cudzoziemców w PUP w Nysie 2018r.


Procedura wydawania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym urzędzie pracy w Nysie

Nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w ramach tzw. procedury uproszczonej,  pozwalają cudzoziemcom wykonywać pracę w Polsce  bez konieczności  uzyskania zezwolenia na pracę, jeżeli:

 • cudzoziemiec jest Obywatelem „6” państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy,
 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową /podklasy działalności wg klasyfikacji PKD/,
 • okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy (Pracodawcę)  w urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę podmiotu lub miejsca stałego pobytu podmiotu.

Powiatowy urząd pracy w Nysie dokonuje wpisu oświadczenia dla:

 • podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpis w KRS), posiadających siedzibę w powiecie nyskim;
 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowanych
  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis w CEIDG), posiadających stałe miejsce zameldowania w  powiecie nyskim;
 • osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej, posiadających stałe miejsce zameldowania w powiecie nyskim,
 • agencji zatrudnienia posiadających siedzibę w powiecie nyskim oraz zarejestrowanych w KRAZ.

W celu uzyskania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy:

I. Wypełnić oświadczenie:

 • pisemnie i złożyć je w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19;  (załącznik nr 1), drukować dwustronnie,
 • elektronicznie za pośrednictwem portalu: link do strony: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny. Oświadczenie składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oświadczenia składane w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP nie będą rozpatrywane.

Uwaga: Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia (załącznik nr 2 ), drukować dwustronnie.

II. Dołączyć niezbędne dokumenty do każdego oświadczenia:

 1. Ważny dowód osobisty lub paszport podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi, który jest osobą fizyczną.
 2. Jeżeli w imieniu podmiotu występował będzie pełnomocnik- pełnomocnictwo z własnoręcznością podpisu  potwierdzoną notarialnie lub udzielone przez pracodawcę osobiście w obecności urzędnika; (załącznik nr 3);  (załącznik nr 4);
 3. kserokopię wypisu z rejestru do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi (KRS, CEIDG);
 4. w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kserokopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 5. kserokopię wypełnionych stron dokumentu podróży cudzoziemca (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) – jeżeli cudzoziemiec przebywa na terenie RP;
 6. kserokopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca – jeżeli cudzoziemiec przebywa poza terytorium RP;
 7. oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami, o których mowa
  w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obowiązkowo podpisane przez pracodawcę);
 8. dowód wpłaty- 30 zł za każdego cudzoziemca uiszczony na rachunek: (zgodnie z rozporządzeniem do pobrania)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Słowiańska 19
48-300 Nysa
Nr rachunku: 37 8872 1026 0031 5006 2000 0330


Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane w tytule:
- nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
- przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (dotyczy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi),
- dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca).

III. Jeżeli nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, starosta (PUP) dokonuje wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń w terminie:

 • 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;

Pracodawca, który złożył niekompletne oświadczenie, bądź nie przedstawił wymaganych dokumentów, zostanie wezwany do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Uwaga ważne informacje

Pracodawca ma  obowiązek poinformować na piśmie  powiatowy urząd pracy o:

 1. podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy; (załącznik nr 6)
 2. niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń; (załącznik nr 7)


  Nie jest wymagane dokonanie ponownego wpisu do ewidencji oświadczeń jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec  zawarli umowę
  o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

 

Osoby do kontaktu

Jolanta Woźniak, telefon: 77 448 99 37,
Agnieszka Hoc,  telefon: 77 448 99 39,

e-mail:

 

Zezwolenia na pracę sezonową


Procedura wydawania zezwolenia na pracę sezonową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem (zgodnie z rozporządzeniem do pobrania)

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę podmiotu lub miejsca stałego pobytu  podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie rozpatruje wnioski o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla:

 • podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpis w KRS), posiadających siedzibę w powiecie nyskim;
 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowanych
  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis w CEIDG), posiadających stałe miejsce zameldowania w  powiecie nyskim;
 • osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej, posiadających stałe miejsce zameldowania w powiecie nyskim,
 • agencji zatrudnienia posiadających siedzibę w powiecie nyskim oraz zarejestrowanych w KRAZ.

W celu uzyskania zezwolenia na pracę sezonową należy:

I. Wypełnić wniosek :

 • pisemnie i  złożyć go w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19; (załącznik nr 8), drukować dwustronnie,
 • elektronicznie za pośrednictwem portalu, link do strony: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny ; wnioski składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski składane w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP nie będą rozpatrywane.

 II. Dołączyć niezbędne dokumenty do każdego wniosku:

 1. ważny dowód osobisty lub paszport podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi, który jest osobą fizyczną;
 2. jeżeli w imieniu podmiotu występował będzie pełnomocnik- pełnomocnictwo z własnoręcznością podpisu potwierdzoną notarialnie lub udzielone przez pracodawcę osobiście w obecności urzędnika (załącznik nr 3);  (załącznik nr 4);
 3. kserokopię wypisu z rejestru do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi (KRS, CEIDG);
 4. w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kserokopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 5. kserokopię wypełnionych stron dokumentu podróży cudzoziemca (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) – jeżeli cudzoziemiec przebywa na terenie RP;
 6. kserokopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca – jeżeli cudzoziemiec przebywa poza terytorium RP;
 7. oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami, o których mowa
  w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (obowiązkowo podpisane przez pracodawcę);
 8. dowód wpłaty- 30 zł za każdego cudzoziemca uiszczony  na rachunek: (zgodnie z rozporządzeniem do pobrania)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Słowiańska 19
48-300 Nysa
Nr rachunku: 37 8872 1026 0031 5006 2000 0330

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane w tytule:
- nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
- przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (dotyczy wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca),
- dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca);

Informacja Starosty o lokalnym rynku pracy wydanym przez powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na główne miejsce wykonywania pracy ( w przypadku, gdy niemożliwe jest wskazanie głównego miejsca pracy, informację starosty wydaje urząd właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy). Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli wniosek dotyczy obywateli 6 państw: Ukrainy, Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Republiki Gruzji, Republiki Armenii, Republiki Mołdawii;

 1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje cudzoziemca (jeżeli tak wynika z informacji starosty) w języku polskim (przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego);
 2. Jeżeli pracodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji (nie dłuższym niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego) na kolejne 2 lub 3 lata kalendarzowe dla danego cudzoziemca     (cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina) – dołącza: dokumenty potwierdzające powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową przynajmniej 1 raz w ciągu ostatnich 5 lat oraz dokumenty potwierdzające, że nie zalega za ten okres z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca.

Dla agencji pracy tymczasowej wnioskujących o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny wzór wniosku (załącznik nr 9a).  Jeżeli wniosek składa agencja pracy - dodatkowo dołącza potwierdzenie skierowania cudzoziemca do pracodawcy użytkownika (oświadczenie lub umowa z pracodawcą użytkownikiem).

III. Jeżeli nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania zezwolenia na pracę sezonową, starosta (PUP):

 • wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej,
 • wydaje pracodawcy zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji (w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku):

- Pracodawca przekazuje zaświadczenie cudzoziemcowi , które jest  podstawą dla cudzoziemca do ubiegania się w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu o wizę w celu wykonywania pracy sezonowej w Polsce (wiza D05b).

- Po przyjeździe cudzoziemca, pracodawca przedstawia w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej (załącznik nr 9b) oraz kopię dokumentu podróży z ważną wizą w celu wykonywania pracy sezonowej lub potwierdzeniem wjazdu w ramach ruchu bezwizowego.

 • wydaje zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca lub zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego (w przypadku agencji pracy tymczasowej).

- Pracodawca otrzymuje dwa egzemplarze zezwolenia, z czego jeden przekazuje cudzoziemcowi, którego zezwolenie dotyczy.

Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków uważa się za legalną od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił oświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej wraz z załącznikami, do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową.

Uwaga - ważne informacje

Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił wymaganych dokumentów, zostanie wezwany do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu, nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie poinformował urzędu, że cudzoziemiec z jakiś względów rozpocznie pracę później, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową umarza się.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową ma obowiązek zapewnić cudzoziemcowi zakwaterowanie. Zawiera z cudzoziemcem (w formie pisemnej) umowę (określając warunku) najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej. Czynsz  z najmu lub użyczenia nie może być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca. Postanowienia umowy przewidujące możliwość automatycznego potrącenia czynszu z wynagrodzenia cudzoziemca są nieważne.

W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego okres 9 miesięcy, jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca sezonowa na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina;
 2. cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową;
 3. cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.

Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej
 4. cudzoziemcowi (obywatelowi Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Republiki Gruzji, Republiki Armenii lub Ukrainy) na okres 30 dni powierzono pracę innego rodzaju niż sezonowa.

 

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem ważności zezwolenia. Do wniosku dołącza (dokumenty wymagane we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową) dodatkowo dokumenty:

- umowę  pomiędzy podmiotem  powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową,

- dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli była wymagana  w związku z   wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

 

Osoby do kontaktu

Jolanta Woźniak, telefon 77 448 99 37,
Agnieszka Hoc, telefon 77 448 99 39,

 e-mail:

 

 Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   ( Dz. U. z 2018 r. poz 1265 i 1149).
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. z 2012 r. poz.769).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) .
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349).

 

 

Szczegółowe informacje:
telefon

77 448 99 37; 77 448 99 39

pokój 13, I piętro
e-mail

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnienie cudzoziemców [ 15 ]
Rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca Rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 392.25KB pobierz
Rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykon Rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykon 233.11KB pobierz
Wniosek o przedlużenie pracy sezonowej.doc Wniosek o przedlużenie pracy sezonowej.doc 169.5KB pobierz
Zał. nr 1- Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Zał. nr 1- Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 232.77KB pobierz
Zał. nr 2 Oświadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja-pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego Zał. nr 2 Oświadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja-pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego 53.38KB pobierz
Zał. nr 3 Pełnomocnictwo dla osób fizycznych i przedsiębiorców CEiDG-2019 Zał. nr 3 Pełnomocnictwo dla osób fizycznych i przedsiębiorców CEiDG-2019 29.5KB pobierz
Zał. nr 4 Pełnomocnictwo dla osób prawnych 2019 Zał. nr 4 Pełnomocnictwo dla osób prawnych 2019 30.5KB pobierz
Zał. nr 5 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 
dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Zał. nr 5 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 157.15KB pobierz
Zał. nr 6 Zawiadomienie o podjęciu pracy przez cudzoziemca Zał. nr 6 Zawiadomienie o podjęciu pracy przez cudzoziemca 32.5KB pobierz
Zał. nr 7 Zawiadomienie o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca Zał. nr 7 Zawiadomienie o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca 32.5KB pobierz
Zał. nr 8 Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zał. nr 8 Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 154KB pobierz
Zał. nr 9 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art 88 j ust 1 pkt-3-7-ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zał. nr 9 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art 88 j ust 1 pkt-3-7-ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 426.88KB pobierz
Zał. nr 9a Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego Zał. nr 9a Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego 540.52KB pobierz
Zał. nr 9b Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej. Zał. nr 9b Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej. 416.21KB pobierz
Zawiadomienie o zakończeniu pracy przez cudzoziemca 2019.doc Zawiadomienie o zakończeniu pracy przez cudzoziemca 2019.doc 32.5KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Daniel Machnik 2020-08-31 13:26 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl