Dzisiaj mamy: 20 listopad 2017 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Zatrudnianie cudzoziemców

Schemat elektronicznej rejestracji uproszczonej procedury oświadczeń o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom

Myślisz, że rejestracja oświadczenia przez internet jest trudna? W takim razie zaskoczymy Cię!

O to 5 prostych kroków aby bez wychodzenia z domu zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy
cudzoziemcom:

Krok 1.  W wyszukiwarkę internetową wpisz adres strony: www.praca.gov.pl.

Krok 2. Na stronie wybierz usługę rejestracji on-line (oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania     
            pracy cudzoziemcowi).

Krok 3. Z dostępnej listy adresów wybierz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.

Krok 4. Przejdź do wypełnienia wniosku.

Krok 5. Wyślij.

Na tym etapie oświadczenie zostało zarejestrowane a Tobie pozostało tylko je odebrać.
O terminie odbioru poinformujemy Cię telefonicznie.

To wszystko przygotowaliśmy po to, by zadbać o Twój cenny czas.

UWAGA ZMIANA 

Informacja dotycząca powierzania pracy cudzoziemcom.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie informuje, że od dnia 1 września 2017 roku nie będzie możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi przywidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 roku, na zasadach określonych w par. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588).

Uproszczona procedura (bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca)

Spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Podejmowanie krótkoterminowej pracy w Polsce w okresie do 6 miesięcy w ciągu roku (licząc od pierwszego dnia wjazdu do Polski) dotyczy obywateli:

 • Republiki Białorusi,
 • Republiki Gruzji,
 • Republiki Mołdowy,
 • Federacji Rosyjskiej,
 • Ukrainy,
 • Republiki Armenii.

Podmiot (pracodawca lub osoba fizyczna), zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi musi spełnić następujące przesłanki:

 • składa wraz z kopią oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania składającego oświadczenie,
 • rejestruje pouczenie dla pracodawcy,
 • zarejestrowane oświadczenie przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje w konsulacie polskim kraju stałego zamieszkania wizę w celu wykonywania pracy,
 • podmiot zatrudnia cudzoziemca po uzyskaniu wizy na okres wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu.

Dokumenty potrzebne do rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • pouczenie dla pracodawcy,
 • wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego w przypadku prowadzenia działalności rolniczej,
 • dowód osobisty w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ani rolniczej.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie rejestruje oświadczenia pracodawców i osób fizycznych, które nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy:

 • pracodawców, którzy prowadzą działalność rolniczą;
 • pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie krócej niż 3 miesiące;
 • osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej lub rolniczej, posiadających źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny, w  racjonalnej ilości.

Urząd Pracy w Nysie zastrzega sobie możliwość powiadomienia organów konsularnych i kontrolnych (np. Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Urzędu Skarbowego, ZUS) o uzasadnionych wątpliwościach dotyczących składanych oświadczeń.

UWAGA: Oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane. Prosimy aby oświadczenie o powierzeniu zatrudnienia oraz pouczenie znajdowały się na jednym arkuszy formatu A4.


Procedura rejestracji jest bezpłatna.

Zarejestrowane oświadczenie jest podstawą dla cudzoziemca do ubiegania się w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu, o wizę w celu wykonywania pracy w Polsce.

Rejestracji oświadczenia dokonuje i odbiera osobiście pracodawca.
W przypadku braku możliwości osobistego odbioru, oświadczenie może odebrać pełnomocnik pracodawcy:

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru, oświadczenie może odebrać pełnomocnik pracodawcy:

 • pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba jest upoważniona z imienia i nazwiska do   reprezentowania podmiotu w odnośnym dokumencie rejestracyjnym;
 • pełnomocnictwo notarialne,
 • pełnomocnictwo udzielane osobiści przy pracowniku PUP w Nysie, w momencie składania oświadczenia,
 • inna osoba (członek rodziny) legitymujący się pisemnym upoważnieniem;

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Oświadczenie jest aktualne i ważne dopiero po zarejestrowaniu przez Urząd Pracy, w związku z powyższym należy zwrócić uwagę na datę rozpoczęcia pracy (nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca).

 

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi winno być złożone co najmniej na 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.

 

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi będzie wydawane do 14 dnia roboczego licząc od daty wpływu do PUP w Nysie

 

W przypadku gdy cudzoziemiec nie podejmuje pracy, pracodawca powinien złożyć w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie zawiadomienie o rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

 

Należy pamiętać także , że pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego w zakresie:

 • zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy  do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  oraz comiesięcznego terminowego, odprowadzania do ZUS składek odpowiedniej wysokości;
 • obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy;
 • przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy. Żaden pracownik, niezależnie od obywatelstwa, nie może być dyskryminowany w miejscu pracy.

W przypadku wystąpienia ryzyka wywołania negatywnych konsekwencji na lokalnym rynku pracy, np. poprzez rejestrację oświadczeń, w zawodach w których zarejestrowana jest duża liczba bezrobotnych lub za wynagrodzeniem znacznie poniżej stawek obowiązujących dotychczas na rynku, Urząd będzie mógł odmówić zarejestrowania oświadczenia. Dodatkowo pracownik PUP przy okazji rejestracji oświadczenia może przedstawić pracodawcy kandydatów do pracy w oparciu o rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Uwaga: Oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane. Urząd Pracy w Nysie nie sporządza kopii oświadczeń dla pracodawców, nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców.


E - OŚWIADCZENIA

Zapraszamy do korzystania w ramach modułu www.praca .gov.pl z możliwości przesłania ww. oświadczenia drogą elektroniczną.

Schemat elektronicznej rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom:

krok 1. - wejdź na stronę www.praca.gov.pl,
krok 2 - z lewego menu wybierz  zakładkę obsługa innych spraw,
krok 3. - w nowym oknie wybierz link "oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi"
krok 4. - z dostępnej listy wybierz –Powiatowy Urząd Pracy w Nysie,
krok 5. - przejdź do edycji wniosku,
krok 6. – wyślij.

Po przesłaniu wniosku i wydrukowaniu go w 2 egzemplarzach, należy skontaktować się z Urzędem w celu umówienia terminu złożenia pieczęci i podpisu pracownika rejestrującego oświadczenie 77 448 99 33.

Informacja o przeglądzie sytuacji w zakresie zatrudniania cudzoziemców przekazywana jest do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w terminie do 8 dnia następnego miesiąca.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi winno być złożone co najmniej na 3 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. 

W przypadku gdy cudzoziemiec nie podejmuje pracy, pracodawca powinien złożyć w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie zawiadomienie o rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Informujemy, że z dniem 1 maja 2015 r. w życie weszły dwa rozporządzenia dotyczące zatrudniania cudzoziemców:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 588),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r. poz. 543).

Zatrudnianie cudzoziemców na okres przekraczający 6 miesięcy wymaga uzyskania zezwolenia na pracę w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EUG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Podmiot musi uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy (PSZ-OPWPC).

 

Zezwolenie na pracę jest wymagane m.in. jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium RP na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP.

Zezwolenie wydawane jest przez wojewodę.

Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty, jeżeli:

 • zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy;
 • wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku.

Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:

 • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemcao braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Informację starosta wydaje w terminie:

PUP w Nysie w imieniu starosty wydaje informację w terminie:

 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.)

Jeżeli warunkiem wydania przez wojewodę jest uzyskanie zezwolenia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, Powiatowy Urząd Pracy:

 • przyjmuje od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi oferte pracy,
 • niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy;
 • informuje podmiot składający ofertę o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy;
 • kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy do podmiotu składającego ofertę;
 • dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;
 • w ww. terminach wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację zawierającą dane o możliwości realizacji oferty pracy w oparciu o zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym o rekrutacji, jeżeli była organizowana, ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy.

 

Szczegółowe informacje:
telefon 882617275
pokój 12, I piętro
e-mail

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnienie cudzoziemców [ 4 ]
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r..pdf Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r..pdf 418.37KB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r..pdf Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r..pdf 109.78KB pobierz
Wzór oświadczenia 2016 Wzór oświadczenia 2016 506.58KB pobierz
Wzór pouczenia 2016.pdf Wzór pouczenia 2016.pdf 279.7KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Daniel Machnik 2017-09-13 13:07 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl