http://pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/szkolenia_pracownikow.html

Szkolenia pod gwarancję zatrudnienia

Szkolenia "SZYTE NA MIARĘ"

Masz kandydata do pracy, który nie posiada kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku w Twojej firmie? Chętnie w tym pomożemy. Przeszkolimy w zakresie, który jest niezbędny do wykonywania zawodu. Jako pracodawca nie ponosisz żanych kosztów związanych z przygotowaniem pracownika do pracy.

Czym jest szkolenie?

Szkoleniem nazywane są pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem przedłożenia oświadczenia od przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po zakończonym szkoleniu. Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Koszty szkoleń nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie kolejnych trzech lat.

Jak długo może trwać szkolenie?

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Przydatne informacje

Szkolenia organizowane są również na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. Umowa zawiera zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, który jest podstawą do przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

Do kosztów szkolenia zalicza się:

 


Szczegółowych informacji udziela:
   
 

specjalista ds. rozwoju zawodowego
Anna Orlińska

telefon: 77 448 99 06
pokój: II piętro, pokój nr 27
e-mail:

Grafika : drukuj / nie drukuj