Dzisiaj mamy: 3 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Szkolenia pod gwarancję zatrudnienia

Szkolenia "SZYTE NA MIARĘ"

Masz kandydata do pracy, który nie posiada kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku w Twojej firmie? Chętnie w tym pomożemy. Przeszkolimy w zakresie, który jest niezbędny do wykonywania zawodu. Jako pracodawca nie ponosisz żanych kosztów związanych z przygotowaniem pracownika do pracy.

Czym jest szkolenie?

Szkoleniem nazywane są pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem przedłożenia oświadczenia od przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po zakończonym szkoleniu. Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Koszty szkoleń nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie kolejnych trzech lat.

Jak długo może trwać szkolenie?

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Przydatne informacje

Szkolenia organizowane są również na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. Umowa zawiera zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, który jest podstawą do przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

Do kosztów szkolenia zalicza się:

  • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej;
  • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie w trakcie szkolenia;
  • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania także koszty zakwaterowania i wyżywienia;
  • koszty badań lekarskich i psychologicznych;
  • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 


Szczegółowych informacji udziela:
   
 

specjalista ds. rozwoju zawodowego
Anna Orlińska

telefon: 77 448 99 06
pokój: II piętro, pokój nr 27
e-mail:

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Tomasz Świetlikowski 2018-07-17 09:40 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl