http://pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/staz_pr.html

Staż

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, a organizatorem stażu, według programu określonego w umowie.

UWAGA !!!
To pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub pobrać ze strony internetowej (na końcu podstrony);

Pracodawca może wskazać we wniosku imię i nazwisko kandydata na staż.

 

Okres odbywania stażu:

Organizatorem stażu może być:

 

Organizator z chwilą rozpoczęcia stażu:

 

Kiedy staż może zostać przerwany:

                    - nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy,
                    - naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy,
                      w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
                      narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy
                      alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

 

Organizator po zakończeniu stażu:

Nadzór nad odbywaniem stażu przez osobę bezrobotną sprawuje PUP. Pracodawca wyznacza spośród swoich pracowników osobę, która będzie sprawowała opiekę nad bezrobotnym odbywającym staż. Opiekun stażu, po jego zakończeniu, poświadcza własnoręcznym podpisem prawidłowość informacji zawartych w sprawozdaniu, sporządzonym przez bezrobotnego.

Bezrobotnemu w trakcie odbywania staży przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku podstawowego. Od wypłaconego stypendium Urząd ustala i opłaca w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

W okresie pobierania stypendium zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje.

Okres odbywania stażu przypadający na okres, w którym przysługiwałby zasiłek ulega skróceniu o okres stażu.

 

Ogólne zasady stażu:

Gwarancja zatrudnienia po stażu:

Po zakończeniu stażu Pracodawca zobowiązuje się zatrudnić skierowaną na staż osobę bezrobotną na min. okres 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, po wczesniejszym skierowaniu jej do pracy przez Urząd Pracy.

W przypadku niewywiązania się Pracodawcy w warunku zatrudnienia lub naruszenia postanowień dotyczących zatrudnienia osoby bezrobotnej skierowanej przez Urząd Pracy do pracy po zakończeniu stażu Urzędowi służy prawo żądania od Pracodawcy zapłaty kary umownej w wysokości 3000 zł oraz prawo wstrzymania współpracy z danym Pracodawcą w zakresie realizacji wszystkich instrumentów rynku pracy przez okres 24 miesięcy.
 

 Szczegółowych informacji udzielają:

Specjalista ds. programów
Agnieszka Chomyn

telefon: 77 448 99 31
pokój: II piętro, pokój nr 26
e-mail: 

 

Specjalista ds. programów
Wioleta Wiszniewska

telefon: 77 448 99 31
pokój: II piętro, pokój nr 26
e-mail:

 

Specjalista ds. programów
Magdalena Ostrowska

telefon: 77 448 99 22
pokój: II piętro, pokój nr 25
e-mail:


 

 

         tel. 77 448 99 35

          bezpłatna infolinia 800 800 277

 

 

 


  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż - bezrobotny [ 4 ]
Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy - 2014.pdf Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy - 2014.pdf 2.1MB pobierz
Regulamin organizowania staży 2020.pdf Regulamin organizowania staży 2020.pdf 2.06MB pobierz
Wniosek o zorganizowanie stażu 2020.doc Wniosek o zorganizowanie stażu 2020.doc 219.5KB pobierz
Wniosek o zorganizowanie stażu 2020.pdf Wniosek o zorganizowanie stażu 2020.pdf 576.94KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj