Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Staż

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, a organizatorem stażu, według programu określonego w umowie.

UWAGA !!!
To pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub pobrać ze strony internetowej (na końcu podstrony);

Pracodawca może wskazać we wniosku imię i nazwisko kandydata na staż.

 

Okres odbywania stażu:

 • od 3 do 6 miesięcy dla osób bezrobotnych.
 • od 3 do 12 miesięcy dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia.

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca,
 • przedsiębiorca niezatrudniający pracowników,
 • rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca
 • i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej,
 • organizacja pozarządowa.
 • pracodawca nie posiadający zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS i US), natomiast szansę na pozytywne załatwienie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu mają pracodawcy, którzy stworzą po zakończonej umowie stażowej stałe miejsce pracy.

 

Organizator z chwilą rozpoczęcia stażu:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu,
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go
  z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny   osobistej,
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki
  i napoje profilaktyczne.

 

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż,
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę programu stażu lub niedotrzymania warunków jego odbywania,  po wysłuchaniu pracodawcy,
 • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku,

                    - nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy,
                    - naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy,
                      w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
                      narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy
                      alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

 

Organizator po zakończeniu stażu:

 • w terminie 7 dni po zakończeniu stażu wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

Nadzór nad odbywaniem stażu przez osobę bezrobotną sprawuje PUP. Pracodawca wyznacza spośród swoich pracowników osobę, która będzie sprawowała opiekę nad bezrobotnym odbywającym staż. Opiekun stażu, po jego zakończeniu, poświadcza własnoręcznym podpisem prawidłowość informacji zawartych w sprawozdaniu, sporządzonym przez bezrobotnego.

Bezrobotnemu w trakcie odbywania staży przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku podstawowego. Od wypłaconego stypendium Urząd ustala i opłaca w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

W okresie pobierania stypendium zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje.

Okres odbywania stażu przypadający na okres, w którym przysługiwałby zasiłek ulega skróceniu o okres stażu.

 

Ogólne zasady stażu:

 • bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych
 • u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
 • u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny;
 • czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę
  i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;
 • bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych; PUP może wyrazić zgodę na pracę na ww. zasadach, z wyjątkiem godzin nadliczbowych, tylko w sytuacjach, kiedy charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy;
 • na wniosek osoby bezrobotnej, organizator stażu zobowiązany jest do udzielenia jej dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu; za dni wolne bezrobotnemu przysługuje stypendium; za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu;
 • organizator stażu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni informuje PUP
  o przyczynach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu stażu;
 • w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu, organizator dostarcza do PUP listę obecności podpisaną przez bezrobotnego w formie elektronicznej na adres
 • oryginały list obecności za cały okres stażu Organizator jest zobowiązny dostarczyć w terminie 7 dni od daty zakończenia stażu;
 • bezrobotny sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych umiejętnościach praktycznych.

Gwarancja zatrudnienia po stażu:

Po zakończeniu stażu Pracodawca zobowiązuje się zatrudnić skierowaną na staż osobę bezrobotną na min. okres 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, po wczesniejszym skierowaniu jej do pracy przez Urząd Pracy.

W przypadku niewywiązania się Pracodawcy w warunku zatrudnienia lub naruszenia postanowień dotyczących zatrudnienia osoby bezrobotnej skierowanej przez Urząd Pracy do pracy po zakończeniu stażu Urzędowi służy prawo żądania od Pracodawcy zapłaty kary umownej w wysokości 3000 zł oraz prawo wstrzymania współpracy z danym Pracodawcą w zakresie realizacji wszystkich instrumentów rynku pracy przez okres 24 miesięcy.
 

 Szczegółowych informacji udzielają:

Specjalista ds. programów
Agnieszka Chomyn

telefon: 77 448 99 31
pokój: II piętro, pokój nr 26
e-mail: 

 

Specjalista ds. programów
Wioleta Wiszniewska

telefon: 77 448 99 31
pokój: II piętro, pokój nr 26
e-mail:

 

Specjalista ds. programów
Magdalena Ostrowska

telefon: 77 448 99 22
pokój: II piętro, pokój nr 25
e-mail:


 

 

         tel. 77 448 99 35

          bezpłatna infolinia 800 800 277

 

 

 


  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż - bezrobotny [ 4 ]
Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy - 2014.pdf Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy - 2014.pdf 2.1MB pobierz
Regulamin organizacji staży 2021.pdf Regulamin organizacji staży 2021.pdf 2.09MB pobierz
Wniosek o zorganizowanie stażu 2021.doc Wniosek o zorganizowanie stażu 2021.doc 219.5KB pobierz
Wniosek o zorganizowanie stażu 2021.pdf Wniosek o zorganizowanie stażu 2021.pdf 577.6KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: IntraCOM Katowice 2010-11-27 12:52 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl