Dzisiaj mamy: 3 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Roboty publiczne

ROBOTY PUBLICZNE

Czym są roboty publiczne?

 

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy), gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

PAMIĘTAJ!

Roboty publiczne możesz zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak też umysłowej.

KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY NA ROBOTY PUBLICZNE?

Przyznanie tej formy wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

ILE CZASU MOGĄ TRWAĆ ROBOTY PUBLICZNE?

Roboty publiczne mogą trwać do 6 lub do 12 miesięcy.

Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach robót publicznych, do wykonywania przez okres do sześciu miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy.

Jeśli umowa o organizowanie robót publicznych zostanie rozwiązana w trakcie trwania refundacji, ponieważ bezrobotny skierowany przez powiatowy urząd pracy na utworzone stanowisko rozwiązał umowę o pracę z własnej inicjatywy, i brak jest możliwości skierowania innego, odpowiedniego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy, pracodawca nie ma obowiązku zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, bez konieczności zwrotu otrzymanej refundacji, tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Naruszenie warunków umowy o refundację przez pracodawcę powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanych refundacji od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZORGANIZOWAĆ ROBOTY PUBLICZNE?

Jeśli chcesz zorganizować roboty publiczne, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek do właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót powiatowego urzędu pracy.

PAMIĘTAJ!

Wniosek o organizację robót publicznych należy złożyć zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji robót publicznych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

DLACZEGO WARTO ZORGANIZOWAĆ ROBOTY PUBLICZNE?

Jako organizator robót publicznych, który zatrudni skierowanych bezrobotnych na okres:

  • do 6 miesięcy, otrzymasz zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy; zwrot nie może przekroczyć jednak kwoty, która jest iloczynem liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
  • do 12 miesięcy, otrzymasz refundację w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego. W tym przypadku refundacja obejmie koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.


Szczegółowych informacji udziela:

 

 Specjalista ds. programów

Marcin Kardela

e-mail: m.kardela

telefon: 77 448 99 05
pokój: II piętro, pokój nr 24

 

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 57)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

 

Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Roboty publiczne [ 5 ]
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis roboty publiczne.pdf formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis roboty publiczne.pdf 0.97MB pobierz
Regulamin organizowania i finansowania robót publicznych Regulamin organizowania i finansowania robót publicznych 1.96MB pobierz
Wniosek o organizację robót publicznych 2021 Wniosek o organizację robót publicznych 2021 300.67KB pobierz
Wniosek o rozliczenie robót publicznych Wniosek o rozliczenie robót publicznych 125.49KB pobierz
Wniosek o zaliczkę na roboty publiczne. Wniosek o zaliczkę na roboty publiczne. 282.55KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Marcin Kardela 2016-09-19 13:12 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl