Dzisiaj mamy: 5 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DODAJ CV DO BAZY)
przez POWIATOWY URZĄD PRACY W Nysie


§1.

Postanowienia ogólne

 1. Stosownie do treści art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) (zwanej dalej „Ustawą”) Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej "Regulaminem").
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Usług drogą elektroniczną, a w szczególności za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie pod adresem http://www.pup.nysa.pl/
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług wymagających logowania (podania danych osobowych), w szczególności do pobrania stron witryny WWW, o której mowa w ust. 2.

§2

Definicje

 1. "usługa elektroniczna" oznacza usługę wykonaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz ich przechowywania, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późn. zm.).
 2. "użytkownik" "osoba bezrobotna lub poszukująca pracy lub pracodawca"  oznacza każdą osobę fizyczną, która korzysta z Usług lub w jakikolwiek inny sposób - zgodnie z prawem - korzysta ze stron WWW udostępnianych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.
 3. "udostępniający", " Powiatowy Urząd Pracy w Nysie " oznacza Powiatowy Urząd Pracy w Nysie  przy ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa "system teleinformatyczny" oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

§3

Rodzaje i zakres usług

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie świadczy następujące Usługi podlegające niniejszemu regulaminowi:  
  1. usługi dodawania ofert pracy przez zatwierdzonych i aktywowanych Pracodawców.
  2. usługi dodawania wpisu o przedsiębiorstwie (baza firm) do bazy danych na stronie PUP Nysa.
  3. usługi przeglądania bazy CV osób bezrobotnych lub poszukujących pracy przez zarejestrowanych Pracodawców.
  4. usługi dodawania przez osoby bezrobotne lub poszukujące pracy własnych CV do bazy CV znajdującej się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.
  5. informacyjne polegające na zmianie danych osobowych lub usunięciu, na indywidualne żądanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, informacji umieszczonych na serwerze Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL następuję po wypełnieniu odpowiedniego wniosku o zmianę danych osobowych lub usunięcie danych  i złożeniu wniosku osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.
 2. Wszystkie usługi świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie są bezpłatne.

§4

Rejestracja

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.
 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, iż:
  1. podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym
  2. podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich
  3. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać
 3. Użytkownik po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie ma dodatkowo możliwość dodania własnego CV w formacie PDF o wielkości maksymalnej do 150 kb. Dopiero po zweryfikowaniu poprawności danych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zgłoszone CV zostaje zamieszczone na odpowiedniej stronie internetowej.
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie może odmówić utworzenie konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona niezgodna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza prawa osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.
 5. Użytkownik otrzymuje dostęp do konta za pomocą unikalnego loginu i hasła. Użytkownik jest zobowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej loginu i hasła. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek ich ujawnienia.
 6. Bezpieczeństwo Twojego konta:
  Poniższe wskazówki wyznaczają sposoby ochrony hasła upoważniającego do zarządzania kontem  CV osoby bezrobotnej oraz poszukujących pracy. Obowiązują one bezwzględnie wszystkie osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy zamieszczające CV.
  1. Pamiętaj, aby Twoje hasło zawierało przynajmniej 8 znaków w tym co najmniej jedną cyfrę. Nasz system wymaga podawania cyfr w haśle, bezpieczeństwo jest priorytetem, a nie tylko wygoda. Najbezpieczniej jest, jeżeli stworzysz sobie bardzo długie i trudne hasło, będące kombinacją liter i cyfr. np. 19go99wrze12lip.
  2. Zdajemy sobie sprawę, że kolejny z punktów bezpieczeństwa jest kłopotliwy, ale postaraj się skorzystać z poniższej rady. Zmieniaj hasło regularnie.
  3. Hasło, jakie będziesz używać nie powinno być bezpośrednio związane z Twoim Imieniem, Nazwiskiem lub pseudonimem. Niezbyt bezpiecznie jest też używać imienia Twojego psa, kota czy daty urodzin.
  4. Nie stosuj tych samych haseł w różnych serwisach, ponieważ w innych serwisach poziom bezpieczeństwa nie koniecznie jest tak wysoki jak na stronie www.pup.nysa.pl
  5. Jeżeli korzystasz z kawiarenki internetowej nigdy nie zapisuj haseł w programie lub jakichkolwiek plikach. Po zakończeniu korzystania wyczyść na wszelki wypadek pamięć przeglądarki.
  6. Jeśli korzystasz z kawiarenki internetowej, nie zapomnij o wylogowaniu się z serwisu.
  7. Jeśli wydaje Ci się, że ktoś mógł podejrzeć jak wpisujesz hasło, to szybko je zmień.
  8. Pamiętaj, aby nie podawać nikomu swojego hasła.
  9. Przynajmniej raz w tygodniu skanuj system swojego komputera uaktualnionym programem antywirusowym.
  10. Jeżeli okaże się, że próbowałeś logować się do swojego konta 3 razy i za każdym razem podawałeś błędne hasło automat systemu zablokuje Ci dostęp na okres trzech godzin rejestrując nieudaną próbę wejścia. Po upływie tego czasu będzie można ponowić próbę podania prawidłowego hasła. Jeżeli jednak i ona okaże się trzykrotnie niepoprawna, to automat systemu na stałe zablokuje ci dostęp. Utworzenie nowego hasła jest możliwe tylko przez Administratora systemu Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, który na Twoje polecenie wysłane drogą elektroniczną (z adresu e-mail przypisanego twojemu loginowi w systemie CV) na adres ustawi Ci hasło tymczasowe, przesyłając Ci je drogą elektroniczną. Przy pierwszym logowaniu musisz je zmienić stosując się do opisanych wcześniej zasad.
 7. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zastrzega sobie możliwość pozyskania dodatkowych informacji dotyczących osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy w celach weryfikacji zgodności ze zgłoszonym formularzem.
 8. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie nie gwarantuje zatrudnienia, jedynie umożliwia osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy zamieszczenie własnych CV, w celu ułatwienia znalezienia zatrudnienia i promocji osób poszukujących pracy.

§5

Warunki świadczenia usług

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług:  
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
  3. w niektórych przypadkach potrzebna jest obsługa ciasteczek i obsługa sesji jednak ich nie posiadanie nie wyłącza użytkownika z korzystania z usług, a jedynie nieznacznie je utrudnia.
 2. Użytkownik, będący osobą fizyczną, logując się korzysta z usługi, która wymaga podania danych osobowych.
 3. W przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie powiadomi elektronicznie lub w inny możliwy sposób użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie może uniemożliwić dostęp do tych danych. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 5. Usługa udostępniana jest bezpłatnie i uruchomiona jest testowo celem badania zapotrzebowania na tego typu usługi dlatego też Powiatowy Urząd Pracy w Nysie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jej działanie.
 6. W przypadku transmisji danych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, urząd nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem, że:
  1. nie inicjował transmisji;
  2. nie dokonywał wyboru odbiorcy;
  3. nie usuwał oraz nie modyfikował danych będących przedmiotem transmisji.
 7. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
 8. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie nie ponosi odpowiedzialności, gdy w wypadku pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie Użytkownika:
  1. nie usuwa ani nie modyfikuje danych;
  2. posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania; oraz
  3. nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

§6

Warunki zawierania i rozwiązywania konta w systemie

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie z Usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony Użytkownika nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Tekst regulaminu może być wydrukowany oraz utrwalony przez Usługobiorcę.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z zamówionej usługi określa regulamin, a w razie ich braku przepisy prawa o charakterze bezwzględnego obowiązywania właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi oraz okoliczności faktyczne.

§7

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownikom przysługuje prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usługi.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, login, pełny adres pocztowy, telefon, adres e-mail);
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.
 6. W wypadku niedochowania terminu opisanego w ust. 5 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Użytkownika podając przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 7. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu, o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 8. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w §7 ust. 3.

§8

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy, a w szczególności:
  1. nazwisko i imię Użytkownika;
  2. adres zameldowania na pobyt stały;
  3. adres do korespondencji;
  4. adres elektroniczny Użytkownika.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie może bez zgody Użytkownika przetwarzać inne dane niż powyższe, jeżeli są niezbędne ze względu na właściwość Usługi. Dane te będą oznaczone jako niezbędne do świadczenia Usługi.
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi takie jak:
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie powyżej wymienionych danych;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi;
  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 4. Po zakończeniu korzystania z Usługi przez Usługobiorcę Powiatowy Urząd Pracy w Nysie nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w § 8 ust. 1 Regulaminu, za wyjątkiem tych danych, które są:
  1. niezbędne do potwierdzenia świadczenia Usługi
  2. niezbędne do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, za zgodą Użytkownika;
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umów.

§9

Zgoda na przetwarzanie danych Użytkownika

Każdorazowo korzystając z Usługi Użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie danych Użytkownika udostępnionych Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w związku ze świadczeniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Usługi w celu pośrednictwa w zatrudnieniu, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług oraz na nie usuwanie oznaczeń identyfikujących Usługobiorcę, zakończenie sieci telekomunikacyjnej i systemu teleinformatycznego, z którego korzystał.

§10

Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

 1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, postanowieniami umów wiążących Użytkownika z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie lub obowiązującymi przepisami, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 2. W razie otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie może uniemożliwić dostęp do tych danych. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych.
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zwraca uwagę, że w związku ze świadczeniem Usługi użytkownik nie może umieszczać w swoim koncie lub materiałach treści chronionych prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim, materiały opatrzone znakami towarowymi. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie oraz podmiotów (Pracodawców), którym dane te są darmowo udostępniane w celach rekrutacyjnych. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2010 r.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na witrynie WWW, o której mowa w §1 ust. 2.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie.
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Paweł Świgło 2010-09-03 15:57 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl