http://pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/przygotowanie_zawodowe_doroslych.html

Przygotowanie zawodowe dorosłych

UWAGA!!!

W roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie nie będzie realizował programu przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Czym jest przygotowanie zawodowe dorosłych?

Przygotowanie zawodowe dorosłych – oznacza to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem na tytuł zawodowy, egzaminem czeladniczym lub egzaminem sprawdzającym.

 

przyuczenie zawodowe

Egzamin kwalifikacyjny – przeprowadza się na tytuł zawodowy odpowiadający nazwie zawodu występującego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Przeprowadza go komisja egzaminacyjna powoływana przy szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzących kształcenie zawodowe, przy placówce kształcenia ustawicznego, przy placówce kształcenia praktycznego-komisję egzaminacyjną powołuje kurator oświaty -zgodnie z przepisami regulującymi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Egzamin ten jest przeprowadzany po zakończonej praktycznej nauce zawodu- uczestnik otrzymuje tytuł zawodowy w zawodzie, w którym zdawał egzamin.

Egzamin czeladniczy – przeprowadza komisja egzaminacyjna w izbie rzemieślniczej na tytuł czeladnika, w odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła zawodach, występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Egzamin ten jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu. Egzamin ten jest przeprowadzany po zakończonej praktycznej nauce zawodu- uczestnik otrzymuje tytuł czeladnika w zawodzie, w którym zdawał egzamin.

Egzamin sprawdzający – przeprowadzany przez jednostki szkoleniowe lub komisje egzaminacyjne powoływane przez kuratora oświaty lub przez komisje izb rzemieślniczych. Egzamin ten jest przeprowadzany po zakończonym przyuczeniu do pracy dorosłych- uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest na podstawie umowy zawieranej między urzędem pracy i pracodawcą lub między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową ( wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy wojewódzki urząd pracy).

Wymiar czasu odbywania programu przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Nie może odbywać się w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Nabywanie umiejętności praktycznych przez uczestnika obejmuje co najmniej 80% czasu przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.

Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej, prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez urząd pracy.

Uczestnikami przygotowania zawodowego dorosłych mogą być:

1. Osoby bezrobotne.

2. Osoby poszukujące pracy, które:

Praktyczna nauka zawodu dorosłych:

  1. umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego;
  2. czas trwania od 6 do 12 miesięcy;
  3. przeznaczona głównie dla osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, nie posiadających kwalifikacji zawodowych.

Przyuczenie do pracy dorosłych:

  1. umożliwia przystąpienie do egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe lub umiejętności, niezbędne do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
  2. czas trwania od 3 do 6 miesięcy;
  3. przeznaczone dla osób, które posiadają już kwalifikacje w konkretnym zawodzie, ale często są one zdezaktualizowane przez przerwę w wykonywaniu zawodu lub dla osób, których kwalifikacje wymagają uzupełnienia o nabycie specyficznych umiejętności na rynku pracy;

Świadczenia przysługujące uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych:

Korzyści dla pracodawcy:

Obowiązki pracodawcy:

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu nie mający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny oraz:

Program praktycznej nauki zawodu uwzględnia standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladniczy lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie (dostępne na stronie www.koweziu.edu.pl w zakładce „Programy modułowe i pakiety edukacyjne.”)

Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl).

Podstawa prawna:

 

 

Szczegółowych informacji udziela:
   
 

specjalista ds. rozwoju zawodowego
Anna Orlińska

telefon: 77 448 99 06
pokój: II piętro, pokój nr 27
e-mail:

Grafika : drukuj / nie drukuj