Dzisiaj mamy: 3 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Przygotowanie zawodowe dorosłych

UWAGA!!!

W roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie nie będzie realizował programu przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Czym jest przygotowanie zawodowe dorosłych?

Przygotowanie zawodowe dorosłych – oznacza to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem na tytuł zawodowy, egzaminem czeladniczym lub egzaminem sprawdzającym.

 

przyuczenie zawodowe

Egzamin kwalifikacyjny – przeprowadza się na tytuł zawodowy odpowiadający nazwie zawodu występującego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Przeprowadza go komisja egzaminacyjna powoływana przy szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzących kształcenie zawodowe, przy placówce kształcenia ustawicznego, przy placówce kształcenia praktycznego-komisję egzaminacyjną powołuje kurator oświaty -zgodnie z przepisami regulującymi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Egzamin ten jest przeprowadzany po zakończonej praktycznej nauce zawodu- uczestnik otrzymuje tytuł zawodowy w zawodzie, w którym zdawał egzamin.

Egzamin czeladniczy – przeprowadza komisja egzaminacyjna w izbie rzemieślniczej na tytuł czeladnika, w odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła zawodach, występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Egzamin ten jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu. Egzamin ten jest przeprowadzany po zakończonej praktycznej nauce zawodu- uczestnik otrzymuje tytuł czeladnika w zawodzie, w którym zdawał egzamin.

Egzamin sprawdzający – przeprowadzany przez jednostki szkoleniowe lub komisje egzaminacyjne powoływane przez kuratora oświaty lub przez komisje izb rzemieślniczych. Egzamin ten jest przeprowadzany po zakończonym przyuczeniu do pracy dorosłych- uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest na podstawie umowy zawieranej między urzędem pracy i pracodawcą lub między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową ( wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy wojewódzki urząd pracy).

Wymiar czasu odbywania programu przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Nie może odbywać się w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Nabywanie umiejętności praktycznych przez uczestnika obejmuje co najmniej 80% czasu przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.

Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej, prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez urząd pracy.

Uczestnikami przygotowania zawodowego dorosłych mogą być:

1. Osoby bezrobotne.

2. Osoby poszukujące pracy, które:

 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 (świadczenie szkoleniowe jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.)

Praktyczna nauka zawodu dorosłych:

 1. umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego;
 2. czas trwania od 6 do 12 miesięcy;
 3. przeznaczona głównie dla osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, nie posiadających kwalifikacji zawodowych.

Przyuczenie do pracy dorosłych:

 1. umożliwia przystąpienie do egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe lub umiejętności, niezbędne do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
 2. czas trwania od 3 do 6 miesięcy;
 3. przeznaczone dla osób, które posiadają już kwalifikacje w konkretnym zawodzie, ale często są one zdezaktualizowane przez przerwę w wykonywaniu zawodu lub dla osób, których kwalifikacje wymagają uzupełnienia o nabycie specyficznych umiejętności na rynku pracy;

Świadczenia przysługujące uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane co miesiąc przez cały okres realizacji programu;
 • refundacja kosztów dojazdu do miejsca przygotowania zawodowego dorosłych-jeśli odbywa się ono poza miejscem zamieszkania uczestnika,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do ukończenia przez nich 7 roku życia lub osobą zależną- w przypadku uczestnika samotnie wychowującego dzieci,
 • 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych uczestnictwa w programie.

Korzyści dla pracodawcy:

 • pracodawca nie ponosi kosztów badań lekarskich i psychologicznych za skierowanego uczestnika;
 • nie ponosi kosztów egzaminów : czeladniczego, na tytuł zawodowy lub sprawdzającego potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe uczestnika;
 • może otrzymać refundację wydatków poniesionych na uczestnika, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu w wymiarze do 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu;
 • premia wypłacona pracodawcy po zakończeniu programu, jeśli uczestnik zda egzamin z wynikiem pozytywnym, wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc realizacji programu. W przypadku praktycznej nauki zawodu jest to kwota od 2.400,00 zł do 4.800,00 zł, natomiast w przyuczeniu do pracy dorosłych kwota od 1.200,00 zł do 2.400,00 zł;

Obowiązki pracodawcy:

 • opracowuje program przygotowania zawodowego (lub we współpracy z instytucją szkoleniową), który ma zawierać w szczególności : czas trwania, nazwę zawodu, wykaz zadań przewidzianych do realizacji u pracodawcy, wykaz nabywanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, plan nauczania ( z uwzględnieniem miejsca nabywania umiejętności praktycznych i zdobywania wiedzy teoretycznej), wykaz literatury;
 • zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę,
 • realizuje program przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzi jego dokumentację ( dziennik zajęć, listy obecności),
 • zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników oraz zapoznaje uczestnika z regulaminem pracy,
 • przydziela, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,
 • zapewnia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne.
 • wyznacza opiekuna dla uczestnika programu. Opiekun uczestnika praktycznej nauki zawodu musi posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu nie mający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny oraz:

 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu nie mający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny oraz:
 • świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia  szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie  nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać. Natomiast opiekun uczestnika przyuczenia do pracy dorosłych musi mieć  co najmniej średnie wykształcenie, 3-letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia, roczne doświadczenie wykonywaniu zadań nad pracownikami, stażystami lub praktykantami,

Program praktycznej nauki zawodu uwzględnia standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladniczy lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie (dostępne na stronie www.koweziu.edu.pl w zakładce „Programy modułowe i pakiety edukacyjne.”)

Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl).

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1482),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. 2014, poz. 497).

 

 

Szczegółowych informacji udziela:
   
 

specjalista ds. rozwoju zawodowego
Anna Orlińska

telefon: 77 448 99 06
pokój: II piętro, pokój nr 27
e-mail:

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Tomasz Świetlikowski 2020-01-17 09:51 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl