http://pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/grant_na_teleprace.html

Grant na telepracę

GRANT NA TELEPRACĘ

Grant na telepracę to świadczenie, które starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

KTO MOŻE PRACOWAĆ W RAMACH GRANTU NA TELEPRACĘ?

Starosta może przyznać grant na telepracę:

Uwaga:
Przyznanie tej formy wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z  doradcą w urzędzie.

KTO NIE MOŻE PRACOWAĆ W RAMACH GRANTU NA TELEPRACĘ?

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy bezrobotnemu:

NA JAKI OKRES NALEŻY ZATRUDNIĆ OSOBĘ BEZROBOTNĄ W RAMACH GRANTU NA TELEPRACĘ?

Stosownie do zawartej ze starostą umowy, zobowiązany będziesz  utrzymać zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

DLACZEGO WARTO UBIEGAĆ SIĘ O GRANT NA TELEPRACĘ?

W ramach grantu otrzymasz dofinansowanie w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

PRZYDATNE INFORMACJE

Jeśli nie wywiążesz się z warunku wymaganego okresu zatrudnienia, wykorzystasz grant niezgodnie z umową lub go nie wykorzystasz, zobowiązany będziesz do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dania otrzymania grantu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.


Szczegółowych informacji udziela:

Starszy Inspektor
Ewa Hałajko

e-mail: e.halajko

 

 

Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 60a)

Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/

Grafika : drukuj / nie drukuj