Dzisiaj mamy: 3 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Grant na telepracę

GRANT NA TELEPRACĘ

Grant na telepracę to świadczenie, które starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

KTO MOŻE PRACOWAĆ W RAMACH GRANTU NA TELEPRACĘ?

Starosta może przyznać grant na telepracę:

  • skierowanemu, bezrobotnemu rodzicowi powracającemu na rynek pracy, posiadającemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,
  • bezrobotnemu sprawującemu opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Uwaga:
Przyznanie tej formy wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z  doradcą w urzędzie.

KTO NIE MOŻE PRACOWAĆ W RAMACH GRANTU NA TELEPRACĘ?

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy bezrobotnemu:

  • małżonkowi pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • rodzicowi pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • rodzeństwu pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • dziecku własnemu lub przysposobionemu: pracodawcy lub przedsiębiorcy, ich małżonkowi oraz rodzeństwu.

NA JAKI OKRES NALEŻY ZATRUDNIĆ OSOBĘ BEZROBOTNĄ W RAMACH GRANTU NA TELEPRACĘ?

Stosownie do zawartej ze starostą umowy, zobowiązany będziesz  utrzymać zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

DLACZEGO WARTO UBIEGAĆ SIĘ O GRANT NA TELEPRACĘ?

W ramach grantu otrzymasz dofinansowanie w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

PRZYDATNE INFORMACJE

Jeśli nie wywiążesz się z warunku wymaganego okresu zatrudnienia, wykorzystasz grant niezgodnie z umową lub go nie wykorzystasz, zobowiązany będziesz do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dania otrzymania grantu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.


Szczegółowych informacji udziela:

Starszy Inspektor
Ewa Hałajko

e-mail: e.halajko

 

 

Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 60a)

Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Marcin Kardela 2019-08-19 09:13 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl