http://pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/Trojstronna_umowa_szkoleniowa.html

Trójstronna umowa szkoleniowa

 

                                                                                                                                          

 

CZYM JEST TRÓJSTRONNA UMOWA SZKOLENIOWA?

Trójstronna umowa szkoleniowa, to umowa zawarta pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, dotycząca sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osoby bezrobotnej, zamówionego przez pracodawcę. Szkolenie to ma być „skrojone na miarę" potrzeb pracodawcy, który zobowiąże się do zatrudnienia po szkoleniu jego uczestnika.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PODPISANIE TÓJSTRONNEJ UMOWY SZKOLENIOWEJ?

O podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej może ubiegać sie pracodawca lub przedsiębiorca, który zamierza zatrudnić skierowaną przez urząd pracy osobę bezrobotną, po zakończonym szkoleniu.

Pracodawca zaineteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa w urzędzie pracy wniosek, który zawiera następujące elementy:

Do wniosku pracodawca dołącza zobowiązanie do zatrudnienia osoby bezrobotnej skierowanej na szkolenie, na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony.

PRZYDATNE INFORMACJE

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z wnioskodawcą i instytucją szkoleniową, trójstronną umowę o sfinansowanie kosztów szkolenia. W umowie powiatowy urząd pracy zobowiązuje się do skierowania na szkolenie i sfinansowania jego kosztów dla określonej liczby osób bezrobotnych. Ponadto, pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu szkolenia, a instytucja szkoleniowa zobowiązuje się do jego przeprowadzenia, zgodnie z wymogami określonymi przez powiatowy urząd pracy i pracodawcę.

Instytucja szkoleniowa jest wyłaniana przez urząd pracy w oparciu o wskazane przez pracodawcę informacje oraz następujące kryteria:

Pracodawca ma wpływ na dobór instytucji szkoleniowej, dostosowanie programu i warunków przeprowadzenia szkolenia, w tym ma także możliwość zorganizowania zajęć praktycznych w zakładzie pracy oraz wybór kandydatów na szkolenie. Dodatkowo, może na bieżąco monitorować przebieg szkolenia i dokonywać oceny postępów uczestników szkolenia oraz uczestniczyć w egzaminie końcowym.

Szkolenie osób bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie  z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowych informacji udzielają:
 

specjalista ds. rozwoju zawodowego
Anna Orlińska

telefon: 77 448 99 06
pokój: II piętro, pokój nr 27
e-mail:
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Trojstronna umowa szkoleniowa [ 2 ]
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 0.97MB pobierz
Wniosek o sfinansowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej.doc Wniosek o sfinansowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej.doc 355KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj