Dzisiaj mamy: 26 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Punktu Konsultacyjny KSU

W ramach współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Nysie podpisał porozumienie na podstawie którego osoby bezrobotne oraz przedsiębiorcy będą mieli ułatwiony dostęp do Punktów Konsultacyjnych Krajowej Sieci Usług.

Dzięki porozumieniu świadczone będą usługi informacyjne i doradcze oraz organizowane będą spotkania dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Odbiorcami usług mogą być przedsiębiorcy, osoby bezrobotne, osoby pracujące oraz osoby nieaktywne zawodowo.

 

Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z :

 

Usługi informacyjnej, która obejmować będzie:

-     administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej;

-     zatrudnianie cudzoziemców;

-     świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych;

-     prawo ochrony konkurencji;

-     społeczną odpowiedzialność biznesu;

-     ochronę własności intelektualnej;

-     systemy jakości ISO 9001 i HACCP;

-     rozwój zasobów ludzkich;

-     wykorzystywanie technologii informacyjnych;

-     ochronę interesów klientów, konsumentów

-     możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł;

-     wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw;

-     prawo zamówień publicznych;

-     zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP;

-     podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU;

 

Usługi informacyjnej „opieka nad klientem”, która jest realizowana na 3 poziomach  i obejmować będzie:

-     usługi systemowe KSU (usługi proinnowacyjne KSI, usługi FP, FPK) lub testowane pilotażowo, zapewniane na podstawie umów lub porozumień pomiędzy PARP a usługodawcą;

-     usługi specjalistyczne zapewniane przez podmioty, które są monitorowane przez inne podmioty, z którymi PARP podpisał porozumienia o „udostępnianiu usług”, usługi realizowane pod nadzorem urzędów marszałkowskich, itp.;

-     usługi specjalistyczne dostępne poza systemem KSU, które oferowane są na rynku przez wielu usługodawców, których oferty można porównać i przedstawić Beneficjentowi pomocy;

 

Usługi doradczej – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, która obejmuje:

-     wstępną diagnozę potrzeb Beneficjenta pomocy;

-     konsultacje NT. profilu planowanej działalności;

-     analizę SWOT planowanej działalności;

-     analizę form i źródeł finansowania działalności;

-     pomoc w przygotowaniu biznesplanu;

-     wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;

-     przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej;

-     pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia;

 

Usługi doradczej – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej, która obejmuje:

-     moduł I –   spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego);

-     moduł II – marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketingu mix-u; analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii  w marketingu w tym strony www);

-     moduł III – organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej);

-     moduł IV – finanse przedsiębiorstwa:  (konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom  należności, zobowiązań, zapasów i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorów kapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności; odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej w związku z problemami z uzyskaniem płatności od klientów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank).

 

Zasady udzielania wsparcia:

-     beneficjent pomocy może skorzystać w okresie obowiązywania porozumienia

(do 31.12.2013) wielokrotnie z ww. usług informacyjnych;

-     usługi informacyjne oraz usługi informacyjne „opieka nad klientem” świadczone są bezpłatnie;

-     beneficjent pomocy może skorzystać w okresie 2 lat realizacji projektu z 16 godzin usługi doradczej – asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz 24 godzin usługi doradczej – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej;

-     wartość 1 godziny usługi doradczej wynosi 100zł brutto wraz z wkładem beneficjenta pomocy. Usługi doradcze są dofinansowane w 90%, a ich koszt dla beneficjenta pomocy wyniesie max. 240zł.

-     rozliczenie usług doradczych nastąpi na podstawie liczby godzin usługi potwierdzonych przez beneficjenta pomocy oraz konsultanta protokołem odbioru usługi.

Więcej na stronie www.opolskie.ksu.parp.gov.pl

Kontakt:

Tomasz Wróbel 

Kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego

PUP Nysa, parter, pokój nr 19A

tel. 77 448 99 40, 

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Artur Canecki 2015-01-12 14:29 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl