http://pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/Praktyki_absolwenckie.html

Praktyki absolwenckie

PRAKTYKA ABSOLWENCKA – ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.  Odbywa się ona na postawie umowy zawartej między praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę.

Podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką
 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Uczestnik praktyk
 • osoba poniżej 30 roku życia
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
Wynagrodzenie w okresie trwania praktyki
 • praktyka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie
 • wysokość miesięcznego świadczenia nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
Czas trwania praktyki
 • praktyka nie  może być dłuższa niż 3 miesiące u jednego  pracodawcy
Umowa o praktykę absolwencką

Umowa powinna określać w szczególności:

 • rodzaj pracy,
 • okres odbywania praktyki
 • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki
 • wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie
 • umowa nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej

PRZYDATNE INFORMACJE

Korzyści dla organizatora praktyk absolwenckich:

Korzyści dla praktykanta:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009r. Nr 127, poz. 1052)

 

 
Ogłoszenie w sprawie PRAKTYK ABSOLWENCKICH

Absolwencie, jeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i wykazać się doświadczeniem zawodowym wymaganym w trakcie naboru do pracy, zgłoś się do Urzędu Skarbowego w Nysie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie zaprasza kandydatów do odbycia nieodpłatnej praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U z 2009r. Nr 127, poz. 1052) w Urzędzie Skarbowym w Nysie.

Wymagania:

Oferta skierowana jest do osób, które posiadają co najmniej średnie wyształcenie (mile widziane wykształcenie wyższe), są absolwentami i nie ukończyły 30 roku życia w dniu rozpoczęcia praktyki.

Praktyka absolwencka odbywać się będzie bezpłatnie na stanowiskach zaliczonych do stanowisk urzędniczych w służbie cywilnej w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 na podstawie pisemnej umowy przez okres 3 miesięcy.

Odbycie praktyki stanowi możliwość do nabycia umiejętności praktycznych na stanowiskach urzędniczych i pracy administracyjno-biurowej, poznania zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz nabycie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta, a tym samym zwiększenia swoich szans na rynku pracy.

Szczegóły dotyczące zasad organizacji praktyk absolwenckich zawarte są na stronie BIP Urzędu Skarbowego w Nysie: www.bip.us-nysa.biuletyn.info.pl, w zakładce "Praktyki absolwenckie".

Nabór na praktyki prowadzony jest w sposób ciągły.

Kandydaci proszeni są o przesyłanie zgłoszeń na praktykę absolwencką na adres:

Urząd Skarbowy w Nysie, pok. 316, ul .Krzywoustego 23, 48-300 Nysa  z adnotacją na kopercie "praktyka absolwencka" 

 

 

Grafika : drukuj / nie drukuj