http://pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/Niskoprocentowa_pozyczka_z_Funduszu_Pracy_dla_mikroprzedsiebiorcow.html

Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców


 

Odpowiedz na kilka pytań, żeby sprawdzić, czy możesz skorzystać z tej formy wsparcia.


➡ Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),
    którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. 

Zmianę w zasadach udzielania pożyczki
Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) wprowadziła zmianę w zasadach udzielania pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zmianie uległa data, przed którą mikroprzedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę powinien prowadzić działalność gospodarczą, z 1 marca 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r.

Od 18.04.2020 r. o pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy , którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników, w tym samozatrudnieni, o ile nie przekroczyli obrotów określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców.

➡ Kto udziela pożyczki i na jakich zasadach?

Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
Starosta uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

➡ Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę  mikroprzedsiębiorcy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

1) Wnioski należy składać drogą elektroniczną.
W tym celu należy:

2)  Osobiście w siedzibie urzędu w specjalnie przygotowanym miejscu - (wejście główne do budynku Urzędu od ulicy Słowiańskiej) składając dokumenty do pojemnika w szczelnie zamkniętej kopercie podpisanej "Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców", imię i nazwisko oraz nr telefonu.

3)  Przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa.

Uwaga od 24 czerwca 2020 r. obowiązują nowe umowy oraz wzory wniosków.
Prosimy o pobieranie aktualnych umów oraz wzory wniosków zamieszczonych pozniżej.⬇⬇

Dokumenty do pobrania ⬇⬇

 


➡ Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie?

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

➡ Ile wynosi okres spłaty pożyczki?

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki

➡ Czy pożyczka może być umorzona?

Od dnia 24 czerwca 2020 roku pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy.

➡ Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

➡ Czy są konsekwencje za składanie fałszywych oświadczeń we wniosku o pożyczkę z Funduszu Pracy i wniosku o umorzenie pożyczki?

Oświadczenia we wnioskach są składane przez mikroprzedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń, w brzmieniu: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

➡ Czy wsparcie - niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców - stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie polegające na udzieleniu niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

 

Szczegółowe informacje

☎  Marcin Kardela
tel. /77/ 448-99-05.


Podstawa prawna

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców [ 6 ]
Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 01 do 30 czerwiec 2020 Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 01 do 30 czerwiec 2020 39.96KB pobierz
Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 01 do 31 lipca 2020 Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 01 do 31 lipca 2020 37.58KB pobierz
Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 1 do 10 maja 2020.xlsx Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 1 do 10 maja 2020.xlsx 35.56KB pobierz
Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 11 do 19 maja 2020.xlsx Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 11 do 19 maja 2020.xlsx 55.22KB pobierz
Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 20 do 31 maja 2020.xlsx Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 20 do 31 maja 2020.xlsx 47.11KB pobierz
Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone w kwietniu 2020.xlsx Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone w kwietniu 2020.xlsx 29.5KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj