Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców


 

Odpowiedz na kilka pytań, żeby sprawdzić, czy możesz skorzystać z tej formy wsparcia.


Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Kto udziela pożyczki i na jakich zasadach?

Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
Starosta uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie?

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Ile wynosi okres spłaty pożyczki?

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy.

Czy wsparcie - niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców - stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie polegające na udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (wartość pożyczki bez odsetek) stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
Do wniosku o udzielenie pożyczki Wnioskodawca dołącza wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

Wsparcie w ramach art. 15zzd będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r. 

Ministerstwo zachęca do składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej w formie elektronicznej.
 

Kliknij aby wypełnić wniosek

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Art. 15zzd

Załączniki

 

 

Szczegółowe informacje

☎  Patrycja Sałęga
tel. /77/ 448-99-47

 

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców [ 8 ]
Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 01 do 30 czerwiec 2020 Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 01 do 30 czerwiec 2020 39.96KB pobierz
Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 01 do 30 września 2020 Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 01 do 30 września 2020 34.26KB pobierz
Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 01 do 31 lipca 2020 Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 01 do 31 lipca 2020 36.71KB pobierz
Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 01 do 31 sierpnia 2020 Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 01 do 31 sierpnia 2020 34.61KB pobierz
Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 1 do 10 maja 2020.xlsx Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 1 do 10 maja 2020.xlsx 35.56KB pobierz
Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 11 do 19 maja 2020.xlsx Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 11 do 19 maja 2020.xlsx 55.22KB pobierz
Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 20 do 31 maja 2020.xlsx Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone od 20 do 31 maja 2020.xlsx 47.11KB pobierz
Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone w kwietniu 2020.xlsx Umorzone pożyczki COVID-19 - wypłacone w kwietniu 2020.xlsx 29.5KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Marcin Kardela 2021-01-05 09:51 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl