http://pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/Krajowy_Fundusz_Szkoleniowy.html

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.


                                          

 

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powino poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

PRACODAWCA - jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto pracodawca również może skorzystać z kształcenia ustawicznego na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI KFS?

WYSOKOŚĆ WSPARCIA W RAMACH KFS

W ramach KFS starosta może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

Uwaga!

Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:

PRZYDATNE INFORMACJE

Pracodawca winien zawrzeć z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończy kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) zbowiązany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty, na zasadach określonych w umowie, a nastepnie pracodawca zwraca je do urzędu.

Świadczenie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy.

W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, pracodawcy zostanie wyznaczony  termin nie krótszy niż 7-dni i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienie.

Przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy jest dokonywane na  podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. W związku z powyższym, odmowa przyznania tych środków nie podlega odwołaniu.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

Szczegółowych informacji udziela:
 

specjalista ds. rozwoju zawodowego
Anna Orlińska

telefon: 77 448 99 06
pokój: II piętro, pokój nr 27
e-mail:
   
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 2 ]
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 133.5KB pobierz
Regulamin przyznawania środków z KFS.pdf Regulamin przyznawania środków z KFS.pdf 2.65MB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj