Dzisiaj mamy: 23 październik 2020 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników


Odpowiedz na kilka pytań, żeby sprawdzić, czy możesz skorzystać z tej formy wsparcia.

 

 

Kto może otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może otrzymać przedsiębiorca będący osobą fizyczna niezatrudniającą pracowników, która wykaże spadek obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.

 UWAGA: wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 31 grudnia 2019 roku i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku
 
Co oznacza dofinansowanie?

Dofinansowanie oznacza wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
 
Kto udziela dofinansowania i na jakich zasadach?

Starosta (oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu, sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektora odpowiedniego urzędu pracy działającego z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) na podstawie umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników?

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę Przedsiębiorcy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wnioski można składać:

1. Drogą elektroniczną – w tym celu:

 • zapoznaj się z zasadami udzielania dofinansowania znajdującymi się poniżej (na końcu ogłoszenia)
 • wejdź na portal: www.praca.gov.pl
 • wybierz opcję „Tarcza antykryzysowa"
 • wybierz opcję „Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników"
 • pobierz „Umowę o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, wnioskiem i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19" ( łącznie 9 stron dokumentu w formacie pdf)
 • wybierz z listy jako adresata wniosku „Powiatowy Urząd Pracy w Nysie"
 • dalej postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie.

 
2. W formie papierowej – w tym celu:

 • zapoznaj się z zasadami udzielania dofinansowania znajdującymi się poniżej (na końcu ogłoszenia)
 • wydrukuj 2 egzemplarze „Umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, wnioskiem i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19" ( łącznie 9 stron dokumentu w formacie pdf) – podpisz Umowę, wypełnij i podpisz Wniosek o udzielenie dofinansowania, wypełnij i podpisz Formularz…
 • złóż przygotowane dokumenty w zamkniętej kopercie, najlepiej formatu A-4 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa lub wyślij pocztą.

 
Jaka jest wysokość dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników?

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • spadek obrotów o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • spadek obrotów o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • spadek obrotów o co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

 
Na jaki okres zostanie przyznane dofinansowanie?

Dofinansowanie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3.
 
Czy dofinansowanie jest bezzwrotne?

Tak, ale tylko w przypadku gdy Przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.


Czy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną?

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)
 
☎   Szczegółowe informacje pod telefonem:  77 44  89 905,


Wsparcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Załączniki

 
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Tomasz Świetlikowski 2020-09-29 11:14 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl