Dzisiaj mamy: 5 grudzień 2020 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Dofinansowanie czesci kosztow wynagrodzen pracownikow dla koscielnej osoby prawnej

 

 

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)


Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej

➡ Kto i w jakiej sytuacji może otrzymać wsparcie?

Wsparcie przysługuje kościelnej osobie prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.

Jaka jest wartość możliwego do otrzymania wsparcia i na jaki okres przysługuje?

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku w wysokości nie wyższej niż suma 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (kwota dofinansowania nie może przekroczyć 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy). Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie. Wnioskodawca nie jest  zobowiązany do wskazywania spadku obrotów/ przychodów z działalności.

W jaki sposób starać się o przyznanie dofinansowania i gdzie należy złożyć wniosek?

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, w terminie od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy do dnia ogłoszenia zakończenia tego naboru. Wniosek składa się przez platformę Praca.gov.pl. lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy. Lista powiatowych urzędów pracy jest udostępniona bezpośrednio w formularzu elektronicznym na platformie Praca.gov.pl.
Składając wniosek Wnioskodawca oświadcza o:

  1. Niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;
  2. Zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
  3. Wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
  4. Numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest umowa ze starostą przyznająca odpowiednie dofinansowanie.
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

Czy wsparcie - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności statutowej - stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie w zakresie dofinansowania części wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
Podmiot, który otrzymał wsparcie obowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania.
Nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Podstawa prawna

Art. 15zze2 ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie kościelna osoba prawna lub jej jednostka organizacyjna składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.


Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

Kliknij aby wypełnić wniosek

 

Załączniki

 

UWAGA: Poniższe załączniki to formularz rozliczeniowy w formatach docx oraz pdf. Formularz jest wspólny dla rozliczeń w ramach art. 15zzb, 15zze oraz 15zze2.

Rozliczenie otrzymanego wsparcia

Zgodnie z §3 ust. 1 umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników Kościelna osoba prawna ma obowiązek rozliczenia otrzymanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania.

W związku powyższym w terminie 30 dni od zakończenia wsparcia należy złożyć komplet dokumentów:

1. Formularz rozliczeniowy

2. Kalkulator dofinansowania, osobno za każdy miesiąc wsparcia, zawierający rzeczywiste wynagrodzenia pracowników i spadek obrotów zgodny ze złożonym wnioskiem.

Dokumenty należy przesłać do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie w formie papierowej lub elektronicznej (podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) poprzez portal ePUAP lub praca.gov.pl.

W celu wyjaśnienia wątpliwości urząd pracy może poprosić o kopie dokumentów, np.: kopia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, kopia imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA, kopia list płac lub innych dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia pracownikom objętym umową.

   Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: COVID19 [ 2 ]
Formularz rozliczeniowy - dofinansowanie wynagrodzeń Formularz rozliczeniowy - dofinansowanie wynagrodzeń 49.48KB pobierz
Instrukcja wypełnienia formularza rozliczeniowego Instrukcja wypełnienia formularza rozliczeniowego 0.97MB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Artur Canecki 2020-09-15 08:08 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl