http://pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/Dofinansowanie_czesci_kosztow_wynagrodzen_dla_organizacji_pozarzadowych.html

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na US dla organizacji pozarządowych

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


➡  Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej. Spadek przychodów jest rozumiany jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku str. 4 bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

➡ Organizacja pozarządowa nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności statutowej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

 Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku przychodów z działalności statutowej:

W sytuacji, gdy organizacja pozarządowa skorzysta ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Wnioski można składać: 

1. Drogą elektroniczną - w tym celu :

2. W formie papierowej – w tym celu:


UWAGA!!! Obowiązują jedynie załączniki znajdujące się poniżej!!!

  Szczegółowe informacje pod telefonem:  77 44  89 905

Wsparcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Eudkacja, Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Załączniki

 

Rozliczenie otrzymanego wsparcia

Zgodnie z §3 ust. 1 umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników Organizacja pozarządowa ma obowiązek rozliczenia otrzymanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania.

W związku powyższym w terminie 30 dni od zakończenia wsparcia należy złożyć komplet dokumentów:

1. Formularz rozliczeniowy

2. Kalkulator dofinansowania, osobno za każdy miesiąc wsparcia, zawierający rzeczywiste wynagrodzenia pracowników i spadek obrotów zgodny ze złożonym wnioskiem.

W celu wyjaśnienia wątpliwości urząd pracy może poprosić o kopie dokumentów, np.: kopia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, kopia imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA, kopia list płac lub innych dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia pracownikom objętym umową.

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: COVID19 [ 2 ]
Formularz rozliczeniowy Formularz rozliczeniowy 49.48KB pobierz
Instrukcja wypełnienia formularza rozliczeniowego Instrukcja wypełnienia formularza rozliczeniowego 0.96MB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj