Dzisiaj mamy: 23 październik 2020 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na US dla organizacji pozarządowych

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


➡  Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej. Spadek przychodów jest rozumiany jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku str. 4 bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

➡ Organizacja pozarządowa nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności statutowej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

 Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku przychodów z działalności statutowej:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

W sytuacji, gdy organizacja pozarządowa skorzysta ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Wnioski można składać: 

1. Drogą elektroniczną - w tym celu :

 • wejdź na portal praca.gov.pl
 • wybierz opcję „Wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne",
 • wybierz z listy jako adresata "Powiatowy Urząd Pracy w Nysie",
 • dalej postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie,
 • PAMIĘTAJ by do wniosku wypełnianego elektronicznie dołączyć następujące dokumenty: umowę o przyznanie dofinansowania zapisaną w formacie PDF wraz z wymaganymi załącznikami, kalkulator spadku obrotów wraz z kalkulatorem dofinansowania (wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń) zapisany w pliku z rozszerzeniem xls lub xlsx .

2. W formie papierowej – w tym celu:

 • zapoznaj się z zasadami ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajdującymi się poniżej;
 • wydrukuj 2 egzemplarze umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowejw następstwie wystąpienia COVID-19 - zaparafuj wszystkie strony i czytelnie podpisz obydwa egzemplarze umowy o pożyczkę i klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
 • wydrukuj wniosekorganizacji pozarządowej o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 – wypełnij go i podpisz wniosek;
 • wydrukuj 1 egzemplarz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik nr 1 do wniosku)  – wypełnij go i podpisz;
 • pobierz, a następnie wypełnij Kalkulator spadku przychodów oraz Kalkulator dofinansowania do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne (załącznik nr 2 do wniosku).  Po wypełnieniu wydrukuj i dołącz do wniosku, wersję elektroniczną wyślij na adres e-mail:   , w tytule wiadomości wpisując: Dofinansowanie do wynagrodzeń oraz nazwę organizacji.
 • wydrukuj 2 egzemplarze oświadczenia organizacji pozarządowejo zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust. 8 ustawy (załącznik nr 2 do umowy) – oba egzemplarze dołącz do umowy;
 • wydrukuj 2 egzemplarze zestawienia źródeł finansowania umowy (załącznik nr 3 do umowy) – podpisz klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych i oba egzemplarze dołącz do umowy;
 • komplet dokumentów (umowa – 2 egzemplarze, wniosek o udzielenie dofinansowania – 1egzemplarz, formularz informacji…-  1 egzemplarz, wydruk z kalkulatora spadku obrotów oraz z kalkulatora dofinansowania – 1 egzemplarz, oświadczenia organizacji pozarządowejo zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane – 2 egzemplarze, zestawienia źródeł finansowania umowy – 2 egzemplarze) złóż w zamkniętej kopercie, najlepiej formatu A-4 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa lub wyślij pocztą.


UWAGA!!! Obowiązują jedynie załączniki znajdujące się poniżej!!!

  Szczegółowe informacje pod telefonem:  77 44  89 905

Wsparcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Eudkacja, Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Załączniki

 

Rozliczenie otrzymanego wsparcia

Zgodnie z §3 ust. 1 umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników Organizacja pozarządowa ma obowiązek rozliczenia otrzymanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania.

W związku powyższym w terminie 30 dni od zakończenia wsparcia należy złożyć komplet dokumentów:

1. Formularz rozliczeniowy

2. Kalkulator dofinansowania, osobno za każdy miesiąc wsparcia, zawierający rzeczywiste wynagrodzenia pracowników i spadek obrotów zgodny ze złożonym wnioskiem.

Dokumenty należy przesłać do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie w formie papierowej lub elektronicznej (podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) poprzez portal ePUAP lub praca.gov.pl.

W celu wyjaśnienia wątpliwości urząd pracy może poprosić o kopie dokumentów, np.: kopia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, kopia imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA, kopia list płac lub innych dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia pracownikom objętym umową.

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: COVID19 [ 2 ]
Formularz rozliczeniowy - dofinansowanie wynagrodzeń Formularz rozliczeniowy - dofinansowanie wynagrodzeń 49.48KB pobierz
Instrukcja wypełnienia formularza rozliczeniowego Instrukcja wypełnienia formularza rozliczeniowego 0.97MB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Maciej Krzysik 2020-07-14 12:30 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl