Dzisiaj mamy: 23 październik 2020 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.


 

Odpowiedz na kilka pytań, żeby sprawdzić, czy możesz skorzystać z tej formy wsparcia.


Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

  Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.


  Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.
Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS (w całośći lub w części), nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do wniosku, o których mowa w ust. 10 pkt 5 i 6ustawy. Przedsiębiorca jest obowiązany poinformować powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych, o których mowa powyżej, mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu i w przypadku zmiany tych danych, powiatowy urząd pracy ustala wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez Przedsiębiorcę. Do informacji Przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć zaktualizowany Wykaz pracowników stanowiący Załącznik nr 2 do Wniosku.


Wnioski można składać: 

1. Drogą elektroniczną - w tym celu :

 • wejdź na portal praca.gov.pl
 • wybierz opcję „Wniosek przedsiębiorcy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne",
 • wybierz z listy jako adresata "Powiatowy Urząd Pracy w Nysie",
 • dalej postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie,
 • PAMIĘTAJ by do wniosku wypełnianego elektronicznie dołączyć następujące dokumenty: umowę o przyznanie dofinansowania zapisaną w formacie PDF wraz z wymaganymi załącznikami, kalkulator spadku obrotów wraz z kalkulatorem dofinansowania (wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń) zapisany w pliku z rozszerzeniem xls lub xlsx .

2. W formie papierowej – w tym celu:

 • zapoznaj się z zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małego i średniego przedsiębiorcy znajdującymi się poniżej;
 • wydrukuj 2 egzemplarze umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 - zaparafuj wszystkie strony i czytelnie podpisz obydwa egzemplarze umowy o pożyczkę i klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
 • wydrukuj wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 – wypełnij go i podpisz wniosek;
 • wydrukuj 1 egzemplarz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik nr 1 do wniosku)  – wypełnij go i podpisz;
 • pobierz, a następnie wypełnij Kalkulator spadku obrotów oraz Kalkulator dofinansowania do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne (załącznik nr 2 do wniosku).  Po wypełnieniu wydrukuj i dołącz do wniosku, wersję elektroniczną wyślij na adres e-mail: , w tytule wiadomości wpisując: Dofinansowanie do wynagrodzeń oraz nazwę firmy.
 • wydrukuj 2 egzemplarze oświadczenia mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust. 8 ustawy (załącznik nr 2 do umowy) – oba egzemplarze dołącz do umowy;
 • wydrukuj 2 egzemplarze zestawienia źródeł finansowania umowy (załącznik nr 3 do umowy) – podpisz klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych i oba egzemplarze dołącz do umowy;
 • komplet dokumentów (umowa – 2 egzemplarze, wniosek o udzielenie dofinansowania – 1egzemplarz, formularz informacji…-  1 egzemplarz, wydruk z kalkulatora spadku obrotów oraz z kalkulatora dofinansowania – 1 egzemplarz, oświadczenia mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane – 2 egzemplarze, zestawienia źródeł finansowania umowy – 2 egzemplarze) złóż w zamkniętej kopercie, najlepiej formatu A-4 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa lub wyślij pocztą.


UWAGA!!! Obowiązują jedynie załączniki znajdujące się poniżej!!!

☎  Szczegółowe informacje pod telefonem:  77 44  89 905, 77 44  89 931


Wsparcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Eudkacja, Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Uwaga od 24 czerwca 2020 r. obowiązują nowe umowy oraz wzory wniosków.
Prosimy o pobieranie aktualnych umów oraz wzory wniosków zamieszczonych pozniżej.⬇⬇

Załączniki:

 
 
Rozliczenie otrzymanego wsparcia

Zgodnie z §3 ust. 1 umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników Przedsiębiorca ma obowiązek rozliczenia otrzymanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania.

W związku powyższym w terminie 30 dni od zakończenia wsparcia należy złożyć komplet dokumentów:

1. Formularz rozliczeniowy

2. Kalkulator dofinansowania, osobno za każdy miesiąc wsparcia, zawierający rzeczywiste wynagrodzenia pracowników i spadek obrotów zgodny ze złożonym wnioskiem.

Dokumenty należy przesłać do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie w formie papierowej lub elektronicznej (podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) poprzez portal ePUAP lub praca.gov.pl.

W celu wyjaśnienia wątpliwości urząd pracy może poprosić o kopie dokumentów, np.: kopia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, kopia imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA, kopia list płac lub innych dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia pracownikom objętym umową.

 

 

 


  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: COVID19 [ 2 ]
Formularz rozliczeniowy - dofinansowanie wynagrodzeń Formularz rozliczeniowy - dofinansowanie wynagrodzeń 49.48KB pobierz
Instrukcja wypełnienia formularza rozliczeniowego Instrukcja wypełnienia formularza rozliczeniowego 0.97MB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Tomasz Świetlikowski 2020-09-29 11:01 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl