http://pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/CIS_refundacja_swiadczen_integracyjnych.html

CIS refundacja świadczeń integracyjnych

Na podstawie art. 108 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1265 z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Nysie przeznacza środki Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym uczestnikom zajęć w Centrum Integracji Społecznej (CIS).


Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2016r. , poz. 1828 z późniejszymi zmianami). Centrum, na zasadach określonych w ustawie, może być tworzone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta i organizacje pożytku publicznego.


Przepisy ustawy stosuje się do osób, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.


Głównym celem CIS jest pomoc osobom które nie mogą znaleźć swojego miejsca w życiu społecznym i zawodowym poprzez tzw. zatrudnienie socjalne oraz działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.

 

Okres próbny w Centrum trwa 1 miesiąc.

W okresie próbnym uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej, na wniosek kierownika Centrum, kwalifikuje uczestnika do uczestnictwa w zajęciach w Centrum.

 

Okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy.

Jeżeli analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzebę przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach w Centrum, kierownik Centrum, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii pracownika socjalnego Centrum, może przedłużyć okres uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy.


W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum na wniosek uczestnika kierownik Centrum przyznaje świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie integracyjne jest wypłacane przez Centrum w okresach miesięcznych z dołu.

Świadczenie integracyjne za niepełny miesiąc uczestnictwa ustala się dzieląc kwotę świadczenia przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie to przysługuje.

W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum na wniosek uczestnika kierownik Centrum może przyznać do 6 dni wolnych od zajęć, za które przysługuje świadczenie w pełnej wysokości.

Świadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach w Centrum trwającej nie dłużej niż 3 dni w miesiącu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni w miesiącu świadczenie integracyjne za dany miesiąc nie przysługuje.


 

Szczegółowych informacji udziela:

 

Krystyna Górska

 

e-mail: k.gorska

 

telefon: 77 448 99 47
pokój: II piętro, pokój nr 20


 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: CIS refundacja świadczeń integracyjnych [ 1 ]
Regulamin ref  świadczeń integracyjnych (2).pdf Regulamin ref świadczeń integracyjnych (2).pdf 267.56KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj