Dzisiaj mamy: 3 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

CIS refundacja świadczeń integracyjnych

Na podstawie art. 108 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1265 z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Nysie przeznacza środki Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym uczestnikom zajęć w Centrum Integracji Społecznej (CIS).


Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2016r. , poz. 1828 z późniejszymi zmianami). Centrum, na zasadach określonych w ustawie, może być tworzone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta i organizacje pożytku publicznego.


Przepisy ustawy stosuje się do osób, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.


Głównym celem CIS jest pomoc osobom które nie mogą znaleźć swojego miejsca w życiu społecznym i zawodowym poprzez tzw. zatrudnienie socjalne oraz działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.

 

Okres próbny w Centrum trwa 1 miesiąc.

W okresie próbnym uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej, na wniosek kierownika Centrum, kwalifikuje uczestnika do uczestnictwa w zajęciach w Centrum.

 

Okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy.

Jeżeli analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzebę przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach w Centrum, kierownik Centrum, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii pracownika socjalnego Centrum, może przedłużyć okres uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy.


W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum na wniosek uczestnika kierownik Centrum przyznaje świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie integracyjne jest wypłacane przez Centrum w okresach miesięcznych z dołu.

Świadczenie integracyjne za niepełny miesiąc uczestnictwa ustala się dzieląc kwotę świadczenia przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie to przysługuje.

W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum na wniosek uczestnika kierownik Centrum może przyznać do 6 dni wolnych od zajęć, za które przysługuje świadczenie w pełnej wysokości.

Świadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach w Centrum trwającej nie dłużej niż 3 dni w miesiącu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni w miesiącu świadczenie integracyjne za dany miesiąc nie przysługuje.


 

Szczegółowych informacji udziela:

 

Krystyna Górska

 

e-mail: k.gorska

 

telefon: 77 448 99 47
pokój: II piętro, pokój nr 20


 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: CIS refundacja świadczeń integracyjnych [ 1 ]
Regulamin ref  świadczeń integracyjnych (2).pdf Regulamin ref świadczeń integracyjnych (2).pdf 267.56KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Marcin Kardela 2020-01-15 12:43 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl