Dzisiaj mamy: 26 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Utrata statusu

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

 1. Nie spełnia warunków, o którym mowa w art.2 ust.1 pkt.2;
 2. Otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;
 3. Otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;
 4. Rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisał kontrakt socjalny; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
 5. Odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
  a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 6. Nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
  a) 120 dni od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
  b) 180 dni od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy w przypadku drugiego niestawiennictwa,
  c) 270 dni od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa,
 7. Nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art.73 ust.2a;
 8. Złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
 9. Z własnej winy przerwał szkolenie, staż lub wykonywanie prac o których mowa w art. 73a lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt 3;
 10. Po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac o którym mowa w art.73a lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 3;
 11. Pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
 12. Nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art.80 ust.2;
 13. Z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Marek Rymarz 2011-03-13 18:53 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl