http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/szkolenia_niepelnosprawny.html

Szkolenia

Czym jest szkolenie?

Szkoleniem nazywane są pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Powiatowy urząd pracy inicjuje i organizuje szkolenia osób bezrobotnych w formie grupowej oraz indywidualnej.

Szkolenia grupowe skierowane są do określonej grupy osób bezrobotnych (w zależności od typu szkolenia i zawodu) i poprzedza je zorganizowana rekrutacja prowadzona przez powiatowy urząd pracy.

Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia, tzn. przedłożenia oświadczenia od przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po zakończonym szkoleniu lub oświadczenia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej. Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Koszty szkoleń nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie kolejnych trzech lat.

Uwaga:
Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Szkolenie będzie Ci przysługiwać zwłaszcza w przypadku:

Jak długo może trwać szkolenie?

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące.

Co należy zrobić, żeby otrzymać skierowanie na szkolenie?

Jeżeli chcesz otrzymać skierowanie na szkolenie, powinieneś zgłosić się do swojego doradcy klienta lub specjalisty ds. rozwoju zawodowego PUP Nysa i dowiedzieć się o możliwości wzięcia udziału w wybranym szkoleniu.

Jeśli ubiegasz się o szkolenie indywidualne, pamiętaj, aby wybrana przez Ciebie instytytucja szkoleniowa posiadała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

Przydatne informacje

Szkolenia organizowane są również na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. Umowa zawiera zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, który jest podstawą do przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

Jeśli zostaniesz skierowany na szkolenie i nie ukończysz go z własnej winy, zobowiązany będziesz do zwrotu kosztów szkolenia, chyba że powodem jego przerwania będzie podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Jeśli w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, masz prawo do ukończenia szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

Do kosztów szkolenia zalicza się:

Jeśli posiadasz status osoby bezrobotnej i w tym okresie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium z tytułu udziału w szkoleniu, masz prawo wyboru świadczenia.

Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/

 

 

Szczegółowych informacji udziela:
 

Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Anna Orlińska

telefon: 77 448 99 06
pokój: II piętro, pokój nr 27
e-mail:

Pliki do pobrania:


Grafika : drukuj / nie drukuj