http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/szkolenia_indywidualne.html

Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym dla osób bezrobotnych posiadających gwarancję zatrudnienia od przyszłego pracodawcy w ramach niżej wymienionych projektów

Głównym celem szkoleń osób bezrobotnych jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych zwiększających szansę na podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

Koszt szkolenia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. Przez koszt szkolenia rozumie się:

Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu i może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osoby nie posiadającej kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, skierowanie jest poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który ma być uzyskany w wyniku szkolenia. W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH INDYWIDUALNYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W TRYBIE CIĄGŁYM

UWAGA!!!
Wyłączone z finansowania są kursy z zakresu nauki języków obcych. Finansowanie szkoleń z zakresu prawa jazdy możliwe jest wyłącznie w ramach umów trójstronnych.

Szczegółowe informacje:
telefon +48 77 448 99 06, 
pokój nr 27, II piętro
e-mail
Grafika : drukuj / nie drukuj