Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym dla osób bezrobotnych posiadających gwarancję zatrudnienia od przyszłego pracodawcy w ramach niżej wymienionych projektów

 • "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nyskim (VI)"  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 
 • "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim (VI) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 RPO WO 2014-2020
 • Fundusz Pracy

Głównym celem szkoleń osób bezrobotnych jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych zwiększających szansę na podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Koszt szkolenia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. Przez koszt szkolenia rozumie się:

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucjji szkoleniowej;
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium;
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych;
 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia;
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu i może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osoby nie posiadającej kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, skierowanie jest poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który ma być uzyskany w wyniku szkolenia. W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH INDYWIDUALNYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W TRYBIE CIĄGŁYM

UWAGA!!!
Wyłączone z finansowania są kursy z zakresu nauki języków obcych. Finansowanie szkoleń z zakresu prawa jazdy możliwe jest wyłącznie w ramach umów trójstronnych.

Szczegółowe informacje:
telefon +48 77 448 99 06, 
pokój nr 27, II piętro
e-mail
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Tomasz Świetlikowski 2020-01-17 09:46 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl