http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/szkolenia_i_konferencje.html

INFORMACJE DODATKOWE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013 (RPO WO)

Głównym celem RPO WO 2007-2013 jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

:: więcej ::

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL)

Głównym celem PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

:: więcej ::

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG)

Główny cel PO IG zdefiniowano jako rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności oraz projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki.

:: więcej ::

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ)

Celem PO IiŚ jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

:: więcej ::

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 (EWT)

W latach 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym i międzyregionalnym będzie realizowana w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii Europejskiej – Cel Europejska Współpraca Terytorialna.

:: więcej ::

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)

Do celów priorytetowych należy: poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji; poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania gruntami; poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

:: więcej ::

 

Grafika : drukuj / nie drukuj