Dzisiaj mamy: 26 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Szkolenia

Czym jest szkolenie?

Szkoleniem nazywane są pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Powiatowy urząd pracy inicjuje i organizuje szkolenia osób bezrobotnych w formie grupowej oraz indywidualnej.

Szkolenia grupowe skierowane są do określonej grupy osób bezrobotnych (w zależności od typu szkolenia i zawodu) i poprzedza je zorganizowana rekrutacja prowadzona przez powiatowy urząd pracy.

Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia, tzn. przedłożenia oświadczenia od przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po zakończonym szkoleniu lub oświadczenia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej. Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Koszty szkoleń nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie kolejnych trzech lat.

Uwaga:
Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Szkolenie będzie Ci przysługiwać zwłaszcza w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Jak długo może trwać szkolenie?

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące.

Co należy zrobić, żeby otrzymać skierowanie na szkolenie?

Jeżeli chcesz otrzymać skierowanie na szkolenie, powinieneś zgłosić się do swojego doradcy klienta lub specjalisty ds. rozwoju zawodowego PUP Nysa i dowiedzieć się o możliwości wzięcia udziału w wybranym szkoleniu.

Jeśli ubiegasz się o szkolenie indywidualne, pamiętaj, aby wybrana przez Ciebie instytytucja szkoleniowa posiadała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

 • jeżeli będąc zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, zostaniesz skierowany przez starostę na szkolenie, dostaniesz stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych;
 • jeśli będąc zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, zostaniesz skierowany przez starostę na szkolenie i w trakcie jego trwania podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługiwać Ci będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia; od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne; do stypendium tego nie jest stosowana zasada proporcjonalnego ustalania jego wysokości, jego kwotę za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium przysługuje;
 • będziesz mógł ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia odbywanego poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej między starostą a instytucją szkoleniową;
 • koszty z tytułu przejazdu na szkolenie będą mogły zostać sfinansowane przez starostę w całości lub w części;
 • instytucja szkoleniowa ubezpieczy Cię od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli z tytułu uczestnictwa w szkoleniu nie posiadasz prawa do stypendium lub w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą.

Przydatne informacje

Szkolenia organizowane są również na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. Umowa zawiera zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, który jest podstawą do przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

Jeśli zostaniesz skierowany na szkolenie i nie ukończysz go z własnej winy, zobowiązany będziesz do zwrotu kosztów szkolenia, chyba że powodem jego przerwania będzie podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Jeśli w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, masz prawo do ukończenia szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

Do kosztów szkolenia zalicza się:

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej;
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie w trakcie szkolenia;
 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania także koszty zakwaterowania i wyżywienia;
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych;
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Jeśli posiadasz status osoby bezrobotnej i w tym okresie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium z tytułu udziału w szkoleniu, masz prawo wyboru świadczenia.

Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/

 

 

Szczegółowych informacji udziela:
 

Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Anna Orlińska

telefon: 77 448 99 06
pokój: II piętro, pokój nr 27
e-mail:

Pliki do pobrania:


  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: szkolenia_nowe [ 7 ]
Oświadczenie o dowożeniu na szkolenie.doc Oświadczenie o dowożeniu na szkolenie.doc 33KB pobierz
Oświadczenie o użyczeniu samochodu.doc Oświadczenie o użyczeniu samochodu.doc 32KB pobierz
Regulamin organizacji szkoleń 2020 Regulamin organizacji szkoleń 2020 399.5KB pobierz
Wniosek o szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.doc Wniosek o szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.doc 345KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.doc Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.doc 327.5KB pobierz
Załącznik nr 1 - oświadczenie pracodawcy Załącznik nr 1 - oświadczenie pracodawcy 302KB pobierz
Załącznik nr 2 - oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej, po zakończeniu szkolenia
Załącznik nr 2 - oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej, po zakończeniu szkolenia 303.5KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Sylwia Pietraszek 2017-01-18 13:34 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl