http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/stypendium.html

Stypendium za kontynuowanie nauki

UWAGA!

Od dnia 01.01.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie nie przyznaje stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Warunki otrzymania stypendium:
Stypendium może zostać przyznane na wniosek osoby bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie podjęła dalszą naukę:
  • w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, lub
  • w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych
Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Wysokość stypendium:
100% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z poźn. zm.).
Okres przysługiwania:
  • stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki,
  • wypłata stypendium może być przedłużona do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
Osobie, której starosta przyznał stypendium na podjęcie dalszej nauki, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.Stypendium z tytułu podjęcia nauki przyznawane jest na wniosek bezrobotnego.
Szczegółowe informacje:
telefon 77 4489925 Halina Kryus
pokój 27
e-mail

Regulamin stypendium naukowe

Grafika : drukuj / nie drukuj