Dzisiaj mamy: 26 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Środki na rozpoczęcie działalności

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Czym są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. dotacje) to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

Kto może otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

Jednorazowe środki na podjęciedziałalności gospodarczej możesz otrzymać, jeśli jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo jesteś absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej jeżeli nie pozostajesz w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W jakim czasie należy wykorzystać otrzymane środki?

Po otrzymaniu dotacji będziesz musiał założyć własną działalność gospodarczą (w terminie wskazanym w umowie), a otrzymane środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem. Na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków będziesz miał 2 miesiące od dnia podjęcia działalności. Otrzymane środki wraz z odsetkami będziesz zmuszony zwrócić w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli będziesz prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszysz inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Co należy zrobić, żeby otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Jeśli chciałbyś otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, musisz być osobą, która:

  • jest zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy lub jest absolwentem centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji społecznej;
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
  • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
  • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
  • nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ;
  • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
  • nie złożyła wniosku do innego urzędu.

Powinieneś także złożyć w powiatowym urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dotacji. Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

Dlaczego warto starać się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, możesz otrzymać z Funduszu Pracy bezzwrotne środki do:

Szczegółowych informacji udziela:

Specjalista ds. programów
Patrycja Sałęga

e-mailp.salega

telefon: 77 448 99 47
pokój: II piętro, pokój nr 20


Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 46)

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

 

Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dotacje na rozpoczęcie działalności [ 5 ]
Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013.pdf Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013.pdf 79.71KB pobierz
Oświadczenie dla poręczyciela.docx Oświadczenie dla poręczyciela.docx 23.84KB pobierz
Oświadczenie majątkowe dotyczące aktu o poddaniu się egzekucji. Oświadczenie majątkowe dotyczące aktu o poddaniu się egzekucji. 56.5KB pobierz
Regulamin przyznawania dotacji dla osoby bezrobotnej Regulamin przyznawania dotacji dla osoby bezrobotnej 8.77MB pobierz
Wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 501KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Niepełnosprawni [ 3 ]
Dokumenty dla poręczycieli Dokumenty dla poręczycieli 23.84KB pobierz
Regulamin przyznawania dotacji ze środków PFRON.pdf Regulamin przyznawania dotacji ze środków PFRON.pdf 6.76MB pobierz
Wzór wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wzór wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 367.57KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Rozliczenie dotacji na rozpoczecie działalności [ 3 ]
oświadczenie na zakończenie umowy.doc oświadczenie na zakończenie umowy.doc 30KB pobierz
Tabela do rozliczenia dotacji.doc Tabela do rozliczenia dotacji.doc 25.73KB pobierz
Wniosek o zmianę specyfikacji wydatków.docx Wniosek o zmianę specyfikacji wydatków.docx 2.83MB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Agnieszka Chomyn 2019-09-24 14:14 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl