http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/rejestracja_poszukujacego.html

Rejestracja

Osoba poszukująca pracy może się zarejestrować w więcej niż jednym urzędzie pracy .

 1. REJESTRACJA NASTĘPUJE W DNIU PRZEDŁOŻENIA KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, po wypełnieniu KARTY REJESTRACYJNEJ po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w KARCIE REJESTRACYJNEJ.


 2. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych podanych w karcie rejestracyjnej.


 3. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem np. paszport wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,
  • świadectwo pracy,
  • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument posiada.

 4. Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów przedkłada ORZECZENIE uprawnionego organu o stopniu niepełnosprawności.
Grafika : drukuj / nie drukuj