http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/rejestracja.html

Rejestracja

KOMUNIKAT.                                                                                                                                        Rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy odbywa się w godzinach od 7:00 do 15:00. Dla Państwa wygody dostępna jest również rejestracja przez INTERNET.

Pamiętaj. Podanie konta bankowego w czasie rejestracji na które możemy przelewać zasiłek sprawi, że szyciej otrzymasz należne Ci świadczenie.

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotnej, lub innej osoby poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dokumenty wymagane do rejestracji w Urzędzie Pracy :

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, np. paszport wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na terenie działania urzędu,
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 3. Wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień np. zaświadczenie o wysokości comiesięcznego wynagrodzenia brutto z niepełnego wymiaru zatrudnienia lub umowy zlecenie z podaniem podstawy wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W przypadku nie posiadania oryginałów dokumentów istnieje możliwość przedłożenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez odpowiedni organ,
 4. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych pracy, o ile takie przeciwwskazania występują,
 5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy występuje,
 6. Zaświadczenie o zameldowaniu w przypadku zameldowania czasowego,
 7. Decyzja o nadaniu numeru NIP z Urzędu Skarbowego (dla osób posiadających),
 8. Decyzje o wykreśleniu działalności gospodarczej (z Urzędu Miasta – Ewidencja Działalności Gospodarczej), w przypadku, gdy była prowadzona pozarolnicza działalność gospodarcza,
 9. Zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku, gdy była prowadzona działalność,
 10. Książeczka Wojskowa (w przypadku odbywania służby wojskowej),
 11. Poszczególne decyzje/zaświadczenia z ZUS o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, o okresie i rodzaju pobieranego świadczenia,
 12. Zaświadczenie wykazujące okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego z wykazaną podstawą wymiaru tych świadczeń,
 13. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego o zdolności do pracy,
 14. Świadectwo zwolnienia z aresztu śledczego lub zakładu karnego (dotyczy osób opuszczających areszt lub zakład karny),
 15. W sytuacji, gdy osoba od ostatniej utraty statusu osoby bezrobotnej była zatrudniona to do kolejnej rejestracji przedstawia dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia (świadectwo pracy, umowę zlecenie, umowę o dzieło).

Dokumenty niezbędne do ponownej rejestracji:

UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 - 6 lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

Praktyczne wskazówki dotyczące rejestracji:

 1. W przypadku gdy osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego chce zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia winna posiadać ich numery PESEL oraz akty urodzenia dzieci / małżeństwa.
 2. Osoba rejestrująca się ma możliwość ubezpieczenia dzieci, które osiągnęły pełnoletność, w przypadku gdy nie mają innego ubezpieczenia i uczą się do 26 roku życia. Należy wówczas przedstawić aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki ze szkoły / uczelni.
 3. W przypadku, gdy osoba bezrobotna nabywa prawo do świadczeń zobowiązana jest do dostarczenia nr konta bankowego, celem dokonania przelewu świadczeń przez urząd na konto.
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Rejestracja bezrobotnego [ 9 ]
Informacja dla osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy Informacja dla osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy 2.34MB pobierz
Karta rejestracyjna.pdf Karta rejestracyjna.pdf 1.6MB pobierz
Oświadczenie do rejestracji Oświadczenie do rejestracji 167.5KB pobierz
Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych po pracy za granicą.pdf Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych po pracy za granicą.pdf 4.31MB pobierz
Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.pdf Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.pdf 692.73KB pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu po pracy za granicą - Holandia Zaświadczenie o zatrudnieniu po pracy za granicą - Holandia 28KB pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu po pracy za granicą - Niemcy Zaświadczenie o zatrudnieniu po pracy za granicą - Niemcy 27.5KB pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu po pracy za granicą - Włochy Zaświadczenie o zatrudnieniu po pracy za granicą - Włochy 29KB pobierz
Zaświadczenie potwierdzające okresy zatrudnienia do umowy zlecenia/niepełny wymiar czasu pracy Zaświadczenie potwierdzające okresy zatrudnienia do umowy zlecenia/niepełny wymiar czasu pracy 59.5KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj