Dzisiaj mamy: 26 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Rejestracja

KOMUNIKAT.                                                                                                                                        Rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy odbywa się w godzinach od 7:00 do 15:00. Dla Państwa wygody dostępna jest również rejestracja przez INTERNET.

Pamiętaj. Podanie konta bankowego w czasie rejestracji na które możemy przelewać zasiłek sprawi, że szyciej otrzymasz należne Ci świadczenie.

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotnej, lub innej osoby poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • Bezrobotny lub inna osoba poszukująca pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe miejsce zameldowania. a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.
 • Rejestracja bezrobotnego, następuje w dniu przedłozenia kompletu wymaganych dokumentów, po wypełnieniu karty rejestracyjnej oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie rejestracyjnej.
 • Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych w karcie rejestracyjnej.

Dokumenty wymagane do rejestracji w Urzędzie Pracy :

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, np. paszport wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na terenie działania urzędu,
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 3. Wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień np. zaświadczenie o wysokości comiesięcznego wynagrodzenia brutto z niepełnego wymiaru zatrudnienia lub umowy zlecenie z podaniem podstawy wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W przypadku nie posiadania oryginałów dokumentów istnieje możliwość przedłożenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez odpowiedni organ,
 4. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych pracy, o ile takie przeciwwskazania występują,
 5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy występuje,
 6. Zaświadczenie o zameldowaniu w przypadku zameldowania czasowego,
 7. Decyzja o nadaniu numeru NIP z Urzędu Skarbowego (dla osób posiadających),
 8. Decyzje o wykreśleniu działalności gospodarczej (z Urzędu Miasta – Ewidencja Działalności Gospodarczej), w przypadku, gdy była prowadzona pozarolnicza działalność gospodarcza,
 9. Zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku, gdy była prowadzona działalność,
 10. Książeczka Wojskowa (w przypadku odbywania służby wojskowej),
 11. Poszczególne decyzje/zaświadczenia z ZUS o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, o okresie i rodzaju pobieranego świadczenia,
 12. Zaświadczenie wykazujące okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego z wykazaną podstawą wymiaru tych świadczeń,
 13. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego o zdolności do pracy,
 14. Świadectwo zwolnienia z aresztu śledczego lub zakładu karnego (dotyczy osób opuszczających areszt lub zakład karny),
 15. W sytuacji, gdy osoba od ostatniej utraty statusu osoby bezrobotnej była zatrudniona to do kolejnej rejestracji przedstawia dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia (świadectwo pracy, umowę zlecenie, umowę o dzieło).

Dokumenty niezbędne do ponownej rejestracji:

 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem np. paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu,
 • Dokumenty dotyczące zmian zaistniałych pomiędzy rejestracjami:
  • świadectwo pracy,
  • umowa o dzieło,
  • umowa zlecenie,
  • decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, jeżeli ktoś takową prowadził,
  • zaświadczenie z ZUS-u o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli była prowadzona działalność,
  • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia chorobowego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim,
  • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na płatnym urlopie macierzyńskim.

UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 - 6 lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

Praktyczne wskazówki dotyczące rejestracji:

 1. W przypadku gdy osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego chce zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia winna posiadać ich numery PESEL oraz akty urodzenia dzieci / małżeństwa.
 2. Osoba rejestrująca się ma możliwość ubezpieczenia dzieci, które osiągnęły pełnoletność, w przypadku gdy nie mają innego ubezpieczenia i uczą się do 26 roku życia. Należy wówczas przedstawić aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki ze szkoły / uczelni.
 3. W przypadku, gdy osoba bezrobotna nabywa prawo do świadczeń zobowiązana jest do dostarczenia nr konta bankowego, celem dokonania przelewu świadczeń przez urząd na konto.
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Rejestracja bezrobotnego [ 9 ]
Informacja dla osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy Informacja dla osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy 2.34MB pobierz
Karta rejestracyjna.pdf Karta rejestracyjna.pdf 1.6MB pobierz
Oświadczenie do rejestracji Oświadczenie do rejestracji 167.5KB pobierz
Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych po pracy za granicą.pdf Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych po pracy za granicą.pdf 4.31MB pobierz
Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.pdf Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.pdf 692.73KB pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu po pracy za granicą - Holandia Zaświadczenie o zatrudnieniu po pracy za granicą - Holandia 28KB pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu po pracy za granicą - Niemcy Zaświadczenie o zatrudnieniu po pracy za granicą - Niemcy 27.5KB pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu po pracy za granicą - Włochy Zaświadczenie o zatrudnieniu po pracy za granicą - Włochy 29KB pobierz
Zaświadczenie potwierdzające okresy zatrudnienia do umowy zlecenia/niepełny wymiar czasu pracy Zaświadczenie potwierdzające okresy zatrudnienia do umowy zlecenia/niepełny wymiar czasu pracy 59.5KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Arkadiusz Przystał 2019-04-12 10:42 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl