Dzisiaj mamy: 5 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Projekty współfinansowane z UE

Szczegółowych informacji udzielają:

Specjalista ds. programów
Dorota Hutyra

telefon: 77 448 99 28
pokój: II piętro, pokój nr 27
e-mail:

   

Specjalista ds. programów
Maciej Krzysik

telefon: 77 448 99 28, 77 448 99 22
pokój: II piętro, pokój nr 25
e-mail:

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Nysie realizuje projekty finansowane z Unii Europejskiej.

Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 40 projektów :

  • 22 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  • 11 projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich/ SPO RZL/ ,
  • 5 projektów ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego/ ZPORR/ ,
  • 3 projekty ze środków przedakcesyjnych ,
  • 1 projekt ze środków Leonardo da Vinci,
  • 1 projekt w ramach Programu Uczenie się przez całe życie - Grundtvig.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie pozyskał ponad 70.000.000 zł z Funduszów Europejskich na zadania związane z łagodzeniem bezrobocia oraz promocję zatrudnienia w powiecie nyskim.

Pod względem ilości realizowanych projektów oraz pozyskanych środków z Unii Europejskiej powiat nyski jest jednym z najlepszych urzędów pracy w Polsce.

Najwięcej pozyskaliśmy środków z Europejskiego Fundusz Społeczny (EFS), który jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia. Realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia i wytycznych służy także współfinansowana z EFS Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Inicjatywa ta jest poświęcona przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego precyzuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE. Zgodnie z nim działania w ramach EFS powinny być zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie potencjału kadrowego i integrację społeczną rynku pracy. Rozporządzenie 1784/99 określa również obszary wsparcia w ramach, których koncentruje się pomoc EFS oraz definiuje kryteria kwalifikujące do objęcia pomocą strukturalną.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER

Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnctwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego - RPO WO 2014-2020

 

Realizacja RPO WO 2014-2020 przyczynić się ma do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz poprawy jakości życia w wielokulturowym regionie opolskim.

  

 

Kapitał Ludzki - PO KL

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez: wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy partnerskiego państwa i przyjaznej administracji. W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw oraz promocja zdrowia osób pracujących, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa.

Eures T Beskidy

Główne cele, to m.in. dostarczanie i wymiana informacji oraz porad nt. ofert pracy i podań o pracę, jak również warunków życia i pracy i innych odpowiednich informacji związanych z rynkami pracy w regionie transgranicznym, przyczynianie się do rozwoju przepływu tych informacji poprzez bezpośrednie i regularne kontakty pomiędzy doradcami EURES w regionie, przygotowywanie i utrzymywanie zestawienia nt. możliwości szkoleń zawodowych w regionie (objętym partnerstwem) oraz przyczynianie się do dalszego rozwoju takich możliwości szkoleniowych, przyczynianie się oraz rozwój projektów mających na celu poprawę sytuacji na rynkach pracy regionów transgranicznych, włączając w to współpracę z innymi odpowiednimi programami.

Programy SPO RZL

Głównym celem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Cel ten jest zgodny z celem strategicznym UE przyjętym w 2000r. podczas szczytu Lizbońskiego Rady Europejskiej, zgodnie z którym UE powinna stać się najbardziej konkurencyjną, dynamiczną i opartą na wiedzy gospodarką światową, zdolną do stałego wzrostu gospodarczego z większą ilością lepszych miejsc pracy i większą spójnością społeczną. Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. poprzez realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

Programy ZPORR

Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską (UE).

Programy PHARE

Program Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare SSG) ma na celu zmniejszanie opóźnień i nierównomierności rozwoju regionów poprzez promowanie aktywności gospodarczej, rozwiązywanie problemów społecznych związanych z rynkiem pracy, restrukturyzację oraz rozwój infrastruktury. Program jest realizowany w czterech edycjach: 2000, 2001, 2002, 2003.

Program Leonardo da Vinci


LEONARDO DA VINCI jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej. Program został utworzony w celu podnoszenia jakości systemów kształcenia, doskonalenia i szkolenia zawodowego w Europie. Realizacja programu przewidziana początkowo na lata 1995-1999 została rozszerzona  do roku 2013.

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Maciej Krzysik 2018-12-06 10:35 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl