Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Pomoc w spłacie kredytów

5 sierpnia 2009 roku,weszła w życie ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielana osobom, które straciły pracę po 1 lipca 2008 roku.

Pomoc kierowana jest do osób, które:

  • po 1 lipca 2008 r. utraciły pracę lub zaprzestały prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej i nie zatrudniały pracowników,
  • zarejestrowały się jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy z prawem do zasiłku i w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy posiadają status osoby bezrobotnej.

Pomoc dotyczy spłaty kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką, udzielonego osobom fizycznym na:

  • budowę domu jednorodzinnego,
  • nabycie prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnym,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • kredyt udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Pomoc państwa nie może być przyznana:

1. jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez uprawnionego lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art.52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy( Dz.U. z 1998 r. Nr21, poz.94, z późn.zm.);

2. na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał pomoc na zasadach określonych w ustawie, chyba że pomoc nie jest już udzielana, a okres udzielonej pomocy nie przekroczył 11 miesięcy. W takim przypadku łączny okres pomocy przyznanej kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 12 miesięcy;

3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana;

4. jeżeli w dniu złożenia wniosku o pomoc uprawniony lub jego małżonek :

  • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  • posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków,
  • jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

WAŻNE !!!
Pomoc jest przyznawana na podstawie decyzji właściwego starosty, zwanej dalej "decyzją", na wniosek uprawnionego złożony według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. w powiatowym urzędzie pracy, w którym został zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych polega na przekazywaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego instytucji kredytującej kwoty środków pieniężnych określonej w decyzji, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań uprawnionego z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych ma charakter zwrotny

Zwrot pomocy rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od zaprzestania płatności rat pomocy i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy.

Szczegółowych informacji udziela:

Inspektor
Leszek Woźny

telefon: 77 448 99 30
pokój: III piętro, pokój nr ---
e-mail: l.woź

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Piotr Bobak 2011-01-10 21:10 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl