Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Obowiązki bezrobotnego

Osoba bezrobotna ma obowiązek:

  • informowania Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie w terminie 7 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej, oraz zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu samego bezrobotnego oraz członków rodziny;
  • zgłaszania się do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa następuje utrata statusu bezrobotnego. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 3 miesięcy od dnia niestawienia się w PUP;
  • zawiadomić w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku;
  • powiadomić, jeżeli w okresie krótszym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia - wówczas osoba bezrobotna nie zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego, zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego;
  • zawiadomić PUP o czasowej niezdolności do pracy, w terminie 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego oraz dostarczyć to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia (w uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na dostarczenie zaświadczenia z przekroczeniem w/w terminu) - zaświadczenie powinno być wystawione na druku ZUS ZLA. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie (tj. druk ZUS ZLA) skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy, ponadto starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
  • powiadomić PUP, w którym jest zarejestrowana w przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującą zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
  • powiadomienia PUP o braniu udziału w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty niż Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia;
  • poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie;
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: IntraCOM Katowice 2010-11-23 23:39 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl